ศูนย์รวมเอกสารเผยแพร่
EGM
ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566
ดาวน์โหลด
EGM
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
ดาวน์โหลด
สารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์
ดาวน์โหลด
รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
ดาวน์โหลด
ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
ดาวน์โหลด
ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น
ดาวน์โหลด