การประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น

EGM
ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566
ดาวน์โหลด
EGM
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
ดาวน์โหลด
สารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์
ดาวน์โหลด
รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
ดาวน์โหลด
ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
ดาวน์โหลด
ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น
ดาวน์โหลด
EGM
ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
ดาวน์โหลด
EGM
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 4/2565
ดาวน์โหลด
EGM
งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565
ดาวน์โหลด
EGM
ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ครบกำหนดวาระ
ดาวน์โหลด
EGM
ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี
ดาวน์โหลด
EGM
รายละเอียดการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท
ดาวน์โหลด
EGM
สารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์
ดาวน์โหลด
EGM
รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการอิสระ
ดาวน์โหลด
EGM
ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
ดาวน์โหลด
EGM
ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น
ดาวน์โหลด
EGM
หนังสือเชิญประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 4/2565
ดาวน์โหลด
EGM
สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาจำหน่ายไปฯ
ดาวน์โหลด
EGM
ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นฯ
ดาวน์โหลด