รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ผู้ถือหุ้นใหญ่จำนวนหุ้นร้อยละ
นาย ชูเกียรติ รุจนพรพจี445,721,04525.53%
นาย อานนท์ชัย วีระประวัติ185,000,00010.59%
บริษัท ที. เค. เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)77,000,0004.41%
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)50,200,0002.87%
นาย ประพันธ์ อัศวพลังพรหม45,036,6752.58%
คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)40,209,9982.30%
น.ส. วิจิตรา ปิ่นเรืองหิรัญ35,100,0002.01%
นาย วรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี34,340,9951.97%
น.ส. ภรัณยา รุจนพรพจี31,948,8601.83%
น.ส. เสาวลักษณ์ จิตสัมฤทธิ์26,121,3501.50%