รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ผู้ถือหุ้นใหญ่จำนวนหุ้นร้อยละ
นาย ชูเกียรติ รุจนพรพจี412,046,04525.66%
นาย อานนท์ชัย วีระประวัติ200,000,00012.45%
บริษัท ที. เค. เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)77,000,0004.79%
คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)53,284,8983.32%
นาย ประพันธ์ อัศวพลังพรหม45,168,9002.81%
นาย วรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี34,340,9952.14%
น.ส. ภรัณยา รุจนพรพจี31,099,0601.94%
น.ส. เสาวลักษณ์ จิตสัมฤทธิ์26,121,3501.63%
นาย ทนุธรรม เกียรติไพบูลย์23,883,1001.49%
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด20,456,9561.27%