รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ผู้ถือหุ้นใหญ่จำนวนหุ้นร้อยละ
นาย ชูเกียรติ รุจนพรพจี280,520,00027.33%
นาย อานนท์ชัย วีระประวัติ200,000,00019.48%
นาง เพ็ญศรี วีระประวัติ66,000,0006.43%
น.ส. อติกานต์ จึงวิวัฒนวงศ์50,000,0004.87%
น.ส. ภรัณยา รุจนพรพจี47,483,0004.63%
นาย วรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี29,440,0002.87%
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด26,751,0092.61%
นาย บัญชา พันธุมโกมล20,634,0002.01%
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด14,000,0001.36%
นาย บัญชา พันธุมโกมล12,090,0001.18%