รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ผู้ถือหุ้นใหญ่จำนวนหุ้นร้อยละ
นาย ชูเกียรติ รุจนพรพจี410,428,54534.16%
นาย อานนท์ชัย วีระประวัติ190,000,00015.82%
บริษัท ที. เค. เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)110,000,0009.16%
น.ส. ภรัณยา รุจนพรพจี 61,609,1355.13%
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 35,900,8792.99%
นาย วรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี 30,918,2702.57%
น.ส. วิจิตรา ปิ่นเรืองหิรัญ 26,134,0002.18%
นาย ศรัณย์ สุภัคศรัณย์ 12,010,0001.00%
นาง ธนภร เล้าตระกูล 11,600,0000.97%
นาย กิตติณัฐ ทีคะวรรณ 10,481,2000.87%