รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ผู้ถือหุ้นใหญ่จำนวนหุ้นร้อยละ
นาย ชูเกียรติ รุจนพรพจี326,080,50031.77%
นาย อานนท์ชัย วีระประวัติ200,000,00119.48%
น.ส. อติกานต์ จึงวิวัฒนวงศ์50,000,0004.87%
น.ส. ภรัณยา รุจนพรพจี 43,650,0004.25%
นาง เพ็ญศรี วีระประวัติ41,500,0004.04%
นาย วรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี30,000,0002.92%
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด22,131,8292.16%
น.ส. วิจิตรา ปิ่นเรืองหิรัญ20,634,0002.01%
นาง ธนภร เล้าตระกูล12,570,0001.22%
นาย บัญชา พันธุมโกมล11,000,0001.07%