การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-W1 (การใช้สิทธิครั้งสุดท้าย )

การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-W1 (การใช้สิทธิครั้งสุดท้าย )

SABUY-W1 คืออะไร

SABUY-W1 คือ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ” หรือ “SABUY-W1”)

จำนวนที่ออก : ไม่เกิน 102,750,000 หน่วย

วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ : วันที่ 11 พฤษภาคม 2564

วันครบกำหนดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ : วันที่ 10 พฤษภาคม 2567

อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ : 3 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ ภายหลังการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทจะไม่ขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ

กำหนดการใช้สิทธิ :
1) วันใช้สิทธิครั้งที่ 1 ได้แก่ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564
2) วันใช้สิทธิครั้งที่ 2 ได้แก่ วันที่ 10 พฤษภาคม 2565
3) วันใช้สิทธิครั้งที่ 3 ได้แก่ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565
4) วันใช้สิทธิครั้งที่ 4 ได้แก่ วันที่ 10 พฤษภาคม 2566
5) วันใช้สิทธิครั้งที่ 5 ได้แก่ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566
6) วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ได้แก่ วันที่ 10 พฤษภาคม 2567

อัตราและราคาใช้สิทธิ

อัตราและราคาการใช้สิทธิ

ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ได้ 1.34719 หุ้น ในราคาใช้สิทธิ 2.41236 บาทต่อหุ้น

ระยะเวลาแจ้งความจำนงการใช้สิทธิ และขอรับใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิ

วันที่ 25 เมษายน 2567 – 9 พฤษภาคม 2567  ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 15.30 น.

ขั้นตอนการใช้สิทธิ์


1. กรอกข้อมูลในแบบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)  “SABUY-W1 ครั้งที่ 1 (การใช้สิทธิครั้งสุดท้าย)” พร้อมลงลายมือชื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ
2. แนบหลักฐานใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด
3. แนบสำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลผู้ขอใช้สิทธิอายุไม่เกิน 6 เดือนนับแต่วันออกจนถึงวันใช้สิทธิ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (รายละเอียดตามข้อ 4 ในเอกสารแจ้งรายละเอียด)
4. ชำระค่าหุ้น เอกสารหลักฐานการชำระเงิน โดยชื่อผู้ฝากโอนชำระต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ เท่านั้น
5. นำส่งเอกสาร 1-4 ไปยัง

ตัวแทนรับแจ้งความจำนงการใช้สิทธิ (ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์)
บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์ เพลส ชั้นที่ 18 ถนนวิทยุแขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
คุณนงนุช เชยกลิ่น และ คุณวัลลภ ประสานนานุรักษ์ โทรศัพท์: 02-351-1801 ต่อ 5887 และ 5898
E-mail: custodian@daol.co.th

Q & A

ตัวอย่างอัตราใช้สิทธิ
ผู้ถือ Warrant ที่ประสงค์จะใช้สิทธิ์ต้องดำเนินการอย่างไร

Download เอกสารจาก www.set.ot.th / https://sabuytech.com/ กรอกเอกสาร เตรียมการชำระเงิน และนำส่งเอกสารไปตามที่อยู่ที่แจ้ง

สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ และขอรับใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิ

ตัวแทนรับแจ้งความจำนงการใช้สิทธิ (ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์)

บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์ เพลส ชั้นที่ 18

ถนนวิทยุแขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

คุณนงนุช เชยกลิ่น และ คุณวัลลภ ประสานนานุรักษ์

โทรศัพท์: 02-351-1801 ต่อ 5887 และ 5898 E-mail: custodian@daol.co.th

Warrant ที่อยู่พอร์ตหุ้นและประสงค์จะใช้สิทธิ

ติดต่อกับ Broker ของท่าน เพื่อประสานงานในการรับเอกสารรับรองสิทธิ์จาก TSD หรือท่านสามารถประสานโดยตรงกับ TSD

การชำระเงินต้องทำอย่างไร

นำเอกสาร Bill Payment ที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ไป Counter ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือทำรายการผ่าน Mobile App : SCB Easy หมวด Bill Payment