แจ้งเบาะแสการทุจริตและคอรัปชั่น

แจ้งเบาะแสการทุจริตและคอรัปชั่น

 

 

การดำเนินงานในการต่อต้านคอร์รัปชั่น (Anti Corruption Policy)

บริษัท และบริษัทในกลุ่ม มีความตระหนักและยึดมั่นการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงจรรยาบรรณทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งเป็นการสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนให้แก่บริษัทฯกรรมการกลุ่มบริษัทฯ จึงมีนโยบายในการต่อต้านคอรัปชั่น โดยผู้บริหาร และพนักงาน จะไม่เรียกร้อง ดำเนินการ หรือยอมรับการคอร์รัปชั่น ทุกรูปแบบไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง เพื่อน และคนรู้จัก โดยครอบคลุมถึงธุรกิจของกลุ่มบริษัทและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฯ ได้กำหนดแนวปฏิบัติ และบทบาทหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ตลอดจนจัดให้มีการสอบทาน และทบทวนการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นนี้อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการกลุ่มบริษัทฯ มีหน้าที่กำหนดนโยบาย กำกับดูแล ให้มีระบบต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งติดตามการดำเนินงาน เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนักถึงความสำคัญของการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและปลูกฝังค่านิยมดังกล่าวให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร และกลุ่มบริษัทได้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชั่น

1. คณะกรรมการบริหาร มีหน้าที่ทบทวนนโยบาย เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และให้ความเห็นชอบในการแก้ไขปรับปรุงเพื่อเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งให้ความเห็น และข้อแนะนำที่เป็นประโยชน์ในการจัดทำแผนงาน และการนำมาตรการไปปฏิบัติ

2. คณะกรรมการตรวจสอบ มีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบการควบคุมภายใน และกระบวนการอื่นที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามกฎหมาย สอดคล้องตามระเบียบวิธีปฏิบัติ เป็นไปตามมาตรฐานสากลและมาตรฐานทางจริยธรรมที่ดี

3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่กำหนดกลยุทธ์ โครงสร้างและทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งการประเมิน วัดผล และการติดตามผลของการบริหารความเสี่ยงโดยคำนึงถึงมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น

4. ฝ่ายบริหารมีหน้าที่นำนโยบายนี้ไปปฏิบัติ สื่อสารและส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับ ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติหน้าที่ได้โดยปราศจากการคอร์รัปชั่น รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้กลุ่มบริษัทฯ พิจารณานำนโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่นนี้ไปใช้ตามความเหมาะสม ตลอดจนนำความเห็นและข้อแนะนำของคณะกรรมการกลุ่มบริษัทฯ และ/หรือคณะกรรมการชุดย่อยไปปฏิบัติ รวมถึงการทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ การรายงานประเด็นปัญหาต่างๆ ที่พบต่อคณะกรรมการกลุ่มบริษัท และ/หรือคณะกรรมการชุดย่อยตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ

 

การแจ้งเบาะแส (Whistleblowing)

การร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นหน้าที่ของบุคลากรทุกระดับของบริษัทและบริษัทย่อยโดยสามารถแจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชั่นได้โดยนิรนาม โดยผ่านวิธีการเว็ปไซด์และช่องทางไปรษณีย์

เรียน : ประธานกรรมการตรวจสอบ

ที่อยู่ : 230 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

กลุ่มบริษัทฯ จะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธหรือแจ้งข้อมูลเรื่องการคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของกลุ่มบริษัทฯ โดยจะไม่ลดตำแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใดๆ แม้การปฏิเสธดังกล่าวจะทำให้กลุ่มบริษัทฯ ต้องสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ และกลุ่มบริษัทฯ จะดำเนินการตามมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ความร่วมมือในการรายงานการคอร์รัปชั่นโดยเคร่งครัด ตามที่กำหนดในนโยบาย ระเบียบและคู่มือปฏิบัติงานต่างๆ ของกลุ่มบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้อง

แบบฟอร์มแจ้งเบาะแสการทุจริตและคอรัปชั่น

Corruption Form