จรรยาบรรณทางธุรกิจ

จรรยาบรรณทางธุรกิจ

 

 

จรรยาบรรณทางธุรกิจ

บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ไตร่ตรองและให้ความสำคัญของจรรยาบรรณทางธุรกิจและได้ยึดมั่นในความโปร่งใสของการดำเนินกิจการ โดยให้เป็นส่วนสำคัญของการขับเคลื่อนวัฒนธรรมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในเครือและสร้างความน่าเชื่อถือและซื่อสัตย์ให้แก่ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย โดยมีคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้จัดตั้งนโยบายและจรรยาบรรณทางธุรกิจ สำหรับพนักงาน คณะกรรมการ ผู้บริหารทุกท่าน ยึดถือไว้เป็นวิถีการปฏิบัติตนภายในและนอกองค์กร เพื่อส่งเสริมการเติบโตของธุรกิจและพนักงานทุกคนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใสและบรรลุเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ สอดคล้องไปกับวิสัยทัศน์ ทัศนคติ และวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ โดยยึดหลักหัวข้อดังนี้

1. การประกอบกิจการอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส

2. การปฏิบัติตามข้อบังคับกฎหมายอย่างเคร่งครัด

3. การไม่เปิดเผยข้อมูลภายในองค์กรแก่บุคคลภายนอก

4. การพัฒนาสังคม สิ่งแวดล้อม บริษัทฯ และบริษัทย่อยต้องเป็นไปอย่างยั่งยืน

5. การเคารพในสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียม

6. การปฏิบัติต่อพันธมิตรทางธุรกิจ

7. การปฏิบัติต่อคู่ค้าสัญญา

8. ไม่รับหรือให้ทรัพย์สินที่มีมูลค่าที่อาจมีผลประโยชน์แก่ทั้งผู้ให้และผู้รับ

โดยคณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการเตรียมและแจกจ่ายคู่มือเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในเรื่องของจรรยาบรรณธุรกิจแก่พนักงานในบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้เห็นถึงความสำคัญของเรื่องดังกล่าว และในทุกปีจะมีการพิจารณาทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการขององค์กรและจรรยาบรรณเพื่อให้ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพมากที่สุด