คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท

 
 

นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล

ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ /
ประธานกรรมการตรวจสอบ

นางอุมาวดี รัตนอุดม

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ

นายฆนัท ครุธกูล

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

นายจุติพันธุ์ มงคลสุธี

กรรมการบริษัท

นายณวัฒน์ อิสรไกรศีล

กรรมการบริษัท

นายวิรัช มรกตกาล

กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายวชิรธร คงสุข

กรรมการบริษัท

นายสันติธร บุญเจือ

กรรมการบริษัท

นายกิตติพล ฐานะสิทธิ์

กรรมการบริษัท