คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท

 

นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล

ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ /
ประธานกรรมการตรวจสอบ

นายวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี

รองประธานกรรมการบริษัท

นายศรัณย์ สุภัคศรัณย์

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ

นางอุมาวดี รัตนอุดม

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

นายวิรัช มรกตกาล

กรรมการบริษัท

นายชูเกียรติ รุจนพรพจี

กรรมการบริษัท

นายวชิรธร คงสุข

กรรมการบริษัท

นายจุติพันธุ์ มงคลสุธี

กรรมการบริษัท

นายฆนัท ครุธกูล

กรรมการอิสระ