ศูนย์รวมเอกสารเผยแพร่
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2565
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2566
ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2566
ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 : รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566
ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 : ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 : ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น
ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 : หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
ดาวน์โหลด