ศูนย์รวมเอกสารเผยแพร่
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
ดาวน์โหลด
ข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (SABUY-ESOP 2)
ดาวน์โหลด
ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (SABUY-ESOP 1)
ดาวน์โหลด