ทีมผู้บริหาร

ทีมผู้บริหาร

นายชูเกียรติ รุจนพรพจี

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายณรงค์ชัย ว่องธนะวิโมกษ์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มงานบัญชีและการเงิน /
รักษาการแทนประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานกำกับ และบริหารความเสี่ยง

นายวิรัช มรกตกาล

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มงานพาณิชย์

นายสันติธร บุญเจือ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายวชิรธร คงสุข

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริหารงานกลาง