Trading Alert List Information

Trading Alert List Information

เรื่อง : รายชื่อหลักทรัพย์ที่มีระดับราคาและปริมาณการซื้อขายเปลี่ยนแปลงไปมากจากช่วงก่อนหน้า และอยู่ระหว่างบริษัทชี้แจงข้อมูล (Trading Alert List)
หลักทรัพย์ที่เข้าเกณฑ์ Trading Alert List : 01 เม.ย. 2564 ประจำวันที่หลักทรัพย์ : SABUY
การดำเนินการตามมาตรการ : รายละเอียดปรากฏในหัวข้อข่าว ‘หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย’