การประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น

EGM
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
ดาวน์โหลด
EGM
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2566
ดาวน์โหลด
EGM
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 : ประวัติกรรมการที่ครบวาระ
ดาวน์โหลด
EGM
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 : ประวัติผู้สอบบัญชี
ดาวน์โหลด
EGM
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 : ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
ดาวน์โหลด
EGM
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 : ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น
ดาวน์โหลด
EGM
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 : หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
ดาวน์โหลด
EGM
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 : หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
ดาวน์โหลด
EGM
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 : หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 : ข้อมูลโดยสังเขปของกรรมการอิสระ
ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2566
ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 : รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566
ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 : ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 : ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น
ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 : หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 : หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
ดาวน์โหลด
EGM
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 : หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
ดาวน์โหลด
EGM
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 : ข้อมูลโดยสังเขปของกรรมการอิสระ
ดาวน์โหลด
EGM
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
ดาวน์โหลด
EGM
ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
ดาวน์โหลด
EGM
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 4/2565
ดาวน์โหลด
EGM
งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565
ดาวน์โหลด
EGM
ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ครบกำหนดวาระ
ดาวน์โหลด
EGM
ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี
ดาวน์โหลด
EGM
รายละเอียดการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท
ดาวน์โหลด
EGM
รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการอิสระ
ดาวน์โหลด
EGM
หนังสือเชิญประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 4/2565
ดาวน์โหลด
EGM
สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาจำหน่ายไปฯ
ดาวน์โหลด