ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
>> ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

สินทรัพย์รวม
ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม
ล้านบาท
รายได้รวม
ล้านบาท
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ
ล้านบาท
อัตราส่วนกำไร(ขาดทุน)สุทธิ
ร้อยละ
กำไรสุทธิ
รวม
กำไรสุทธิ
รวม
ผลประกอบการสำคัญ
(หน่วย : ล้านบาท)
งวดงบการเงิน ณ วันที่
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว
รายได้รวม
กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมอื่น
กำไรสุทธิ
กำไรต่อหุ้น (บาท)
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ROA(%)
ROE(%)
อัตรากำไรสุทธิ(%)
ข้อมูลรายไตรมาสคำนวนสัดส่วนทางการเงินแบบ cumulative
(หน่วย : ล้านบาท)
ค่าสถิติสำคัญ ณ วันที่
ราคาล่าสุด(บาท)
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
วันที่ของงบการเงินที่ใช้คำนวณค่าสถิติ
P/E(เท่า)
P/BV(เท่า)
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น(บาท)
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน(%)