ติดต่อนักวิเคราะห์

ติดต่อนักวิเคราะห์

ชื่อนักวิเคราะห์ชื่อบริษัทโทรศัพท์
คุณธนัฐภัทร สุขศรีชวลิตบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)02-658-5000 ต่อ 1401
คุณธนนท์ กรปิ่นสุวรรณบริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)02-081-2787
คุณสุวัฒน์ วัฒนพรพรหมบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด02-680-1111
คุณธนัท พจน์เกษมสินบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)02-618-1333
นาวสาวจุฑามาศ เต็มวัฒนางกูรบริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน)02-351-1801 ต่อ 5441