ศูนย์รวมเอกสารเผยแพร่
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2565
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
ดาวน์โหลด
EGM
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
ดาวน์โหลด
EGM
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2566
ดาวน์โหลด
EGM
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 : ประวัติกรรมการที่ครบวาระ
ดาวน์โหลด
EGM
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 : ประวัติผู้สอบบัญชี
ดาวน์โหลด
EGM
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 : ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
ดาวน์โหลด