ศูนย์รวมเอกสารเผยแพร่
การใช้สิทธิ SABUY-W2
(การใช้สิทธิครั้งที่ 8 การใช้สิทธิครั้งสุดท้าย)
ดาวน์โหลด
การใช้สิทธิ SABUY-W2
(การใช้สิทธิครั้งที่ 7)
ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2565
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
ดาวน์โหลด
EGM
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
ดาวน์โหลด
EGM
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2566
ดาวน์โหลด
EGM
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 : ประวัติกรรมการที่ครบวาระ
ดาวน์โหลด