Trading Alert List Information

Trading Alert List Information

เรื่อง : รายชื่อหลักทรัพย์ที่มีระดับราคาและปริมาณการซื้อขายเปลี่ยนแปลงไปมากจากช่วงก่อนหน้า และอยู่ระหว่างบริษัทชี้แจงข้อมูล (Trading Alert List)
หลักทรัพย์ที่เข้าเกณฑ์ Trading Alert List : 18 พ.ค. 2564
ประจำวันที่
หลักทรัพย์ : DIMET
หลักทรัพย์ : SABUY

การดำเนินการตามมาตรการ : รายละเอียดปรากฏในหัวข้อข่าว ‘หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย’

หมายเหตุ : –