SABUY ทุ่ม 1.8 พันล้าน เข้าซื้อหุ้น AS ลุยธุรกิจบริการเกมออนไลน์

SABUY ASIASOFT

SABUY ทุ่ม 1.8 พันล้าน เข้าซื้อหุ้น AS ลุยธุรกิจบริการเกมออนไลน์

SABUY ทุ่ม 1.8 พันล้านบาท เข้าลงทุน AS สัดส่วน 15.70% และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ AS-W2 เดินหน้าบริการด้านความบันเทิงออนไลน์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ SABUY เข้าลงทุนในหุ้นสามัญ บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ AS จำนวนไม่เกิน 73,720,904 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 15.70 ของหุ้นทั้งหมดในหุ้น AS และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ AS ครั้งที่ 2 (AS-W2) จำนวนไม่เกิน 33,837,554 หน่วย จาก นายปราโมทย์ สุดจิตพร และ นางสาว เสาวลักษณ์ จิตสัมฤทธิ์ (รวมเรียกว่า “กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมของ AS”)

โดยหุ้นสามัญที่บริษัทจะได้รับจากการเข้าทำรายการนี้ในกรณีที่มีการใช้ สิทธิตาม AS-W2 และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ AS ซึ่งจัดสรรให้แก่คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ AS และบริษัทย่อยของ AS (AS-WB) เต็มจำนวน จะคิดเป็นร้อยละ 21.00 (ได้แก่ ร้อยละ 14.39 สำหรับหุ้น AS และร้อยละ 6.61 สำหรับการใช้สิทธิตาม AS-W2 ของหุ้นทั้งหมดใน AS ภายหลังการใช้สิทธิดังกล่าว

ทั้งนี้ AS เป็นผู้ให้บริการด้านความบันเทิงออนไลน์ (Online Entertainment Service) ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเป็นผู้นำในการให้บริการเกมออนไลน์ (Game Online Operator) อันดับหนึ่งในประเทศไทยและประเทศสิงคโปร์ และอันดับสองในประเทศมาเลเซีย และประเทศเวียดนาม ซึ่งปัจจุบัน AS ให้บริการเกมออนไลน์รวม 33 เกม ในประเทศไทย ประเทศสิงคโปร์ ประเทศมาเลเซีย ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศเวียดนาม และประเทศอินโดนีเซีย

โดยบริษัทจะชำระค่าตอบแทนจำนวนไม่เกิน 1,710,062,347 บาท ให้แก่กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมของ AS ทั้งนี้ บริษัทจะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตาม AS-W2 ในราคาใช้สิทธิ 3.50 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 118,431,439 บาท (หากราคาใช้สิทธิตาม AS-W2 รวมกับต้นทุนในการได้มาซึ่ง AS-W2 ต่ำกว่าราคาหุ้นใน AS ณ วันที่มีการใช้สิทธิ ดังนั้น มูลค่าของรายการดังกล่าวจึงมีจำ นวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,828,493,786 บาท (ธุรกรรม AS)

นอกจากนี้ บริษัทจะใช้วงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงิน หรือกระแสเงินสดภายในจากการออกหุ้นกู้ที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นประจำปี 65 มาใช้ในการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าว รวมทั้งบริษัทจะออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 26,121,350 หุ้น ในราคาเสนอขาย 20 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม 522,427,000 บาท ให้แก่ นางสาวเสาวลักษณ์ จิตสัมฤทธิ์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเดิมของ AS คิดเป็น 1.79% หลังการเพิ่มทุน เพื่อเป็นการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญใน AS

โดยคณะกรรมการบริษัทยังได้อนุมัติการเข้าซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 9 รายการ จาก บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) หรือ TSR และบริษัทย่อย โดยจะชำระค่าตอบแทนไม่เกิน 595,835,136 บาท (ไม่รวมภาระภาษี ค่าธรรมการโอน ค่าดำเนินธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง) คาดว่าจะเข้าทำสัญญาภายในเดือนต.ค.65 และจะเสร็จสมบูรณ์ภายในเดือนธ.ค.65 โดยบริษัทจะนำมาปรับปรุงเป็นโกดังสินค้าศูนย์กระจายสินค้าศูนย์ข้อมูล (Data Center) รวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรมพนักงาน เพื่อรองรับการขยายตัวของระบบนิเวศทางธุรกิจของบริษัทในอนาคต

สำหรับในการซื้อที่ดินดังกล่าวคณะกรรมการบริษัทอนุมัติการขายหุ้นสามัญใน บริษัท พลัส เทค อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ PTECH จำนวนไม่เกิน 27,083,415 หุ้นหรือคิดเป็น 11.06% ของหุ้นทั้งหมดใน PTECH ด้วยวิธีการโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer: EBT) ให้แก่ TSR โดยบริษัทจะได้รับชำระค่าตอบแทนคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 595,835,130 บาท (ธุรกรรม PTECH) นอกจากนั้น คณะกรรมการบริษัทยังพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงวงเงินการออกและเสนอขาย หุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท

ที่มา : ข่าวหุ้นธุรกิจออนไลน์