นโยบายความรับผิดชอบทางสังคม

นโยบายความรับผิดชอบทางสังคม

1. นโยบายภาพรวม

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ดำเนินธุรกิจอยู่ภายใต้กรอบของธรรมาภิบาลที่ดี มีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ โดยมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อย ตั้งมั่นที่จะดำรงตนให้เป็นบริษัทฯที่เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม (Good Corporate Citizen) ในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน และสามารถบริหารกิจการให้เติบโตอย่างมั่นคงและเป็นที่ยอมรับในสังคม บนพื้นฐานของจริยธรรมและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งสามารถสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นได้อย่างมีประสิทธิภายโดยคำนึงผลกระทบในการดำเนินธุรกิจที่มีต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในทุกด้าน โดยมีรายละเอียดการทำกิจกรรมเพื่อสังคม และนโยบายที่เกี่ยวข้องต่างๆ ดังนี้

2. การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน (CSR in Process)

บริษัทฯ ได้มีแนวทางการดำเนินงานภายใต้นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์และแนวคิดดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมดังต่อไปนี้

2.1 การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้กำหนดแนวทางในการดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไว้ในจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตั้งแต่ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า คู่สัญญา ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งยังส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม หลีกเลี่ยงการดำเนินการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
และการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญารวมถึงการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ในหัวข้อต่างๆ ดังนี้

– การกำกับดูแลกิจการ
บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง ด้วยความสุจริต เป็นธรรม โปร่งใส เปิดเผยข้อมูลที่สำคัญ และสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะคำนึงถึงผลประโยชน์ และผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นลูกค้า คู่ค้าพนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมถึงมีการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม

– ความรับผิดชอบต่อสังคม
บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีนโยบายดำเนินธุรกิจด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) ภายใต้หลักพื้นฐานทางจริยธรรม โดยมุ่งหวังเป็นส่วนหนึ่ง
ในการสร้างจิตสำนึกที่ดีต่อสังคม และร่วมรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งในระดับชุมชน และประชาชนทั่วไป โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้กำหนดแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมในรูปแบบต่างๆ ในทุกด้านทั้งเพื่อสังคม การกีฬา สุขภาพการรักษาพยาบาล สิ่งแวดล้อม เป็นต้น

– การกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ
บริษัทฯ และบริษัทย่อย ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัยในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับภูมิภาค รวมถึงการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นสากล โดยกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องปฏิบัติตนให้อยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และต้องไม่มีส่วนรู้เห็น ช่วยเหลือหรือกระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิด ฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

– การกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา
บริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่สนับสนุนการดำเนินการที่มีลักษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องปฏิบัติตนให้อยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และต้องไม่มีส่วนรู้เห็น ช่วยเหลือ หรือกระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิด ฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา

– การส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีสิทธิภาพ
บริษัทฯ และบริษัทย่อย ส่งเสริมให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับในองค์กรใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมและเพียงพอ และเกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงสื่อสาร ให้ความรู้ สนับสนุนและสร้างจิตสำนึกแก่พนักงาน

รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ในการบริหารการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร

2.2 การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบายสนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยการปฏิบัติต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นพนักงาน ชุมชน และสังคมรอบข้างด้วยความเคารพใน
คุณค่าของความเป็นมนุษย์ คำนึงถึงความเสมอภาคและเสรีภาพที่เท่าเทียมกัน ไม่ละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐาน และไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ภาษา สีผิว เพศ อายุ การศึกษา สภาวะทางร่างกาย หรือสถานะทางสังคม รวมถึงจัดให้มีการดูแลไม่ให้ธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น การบังคับใช้แรงงาน (Forced Labour) การใช้แรงงานเด็ก (Child Labour) และการคุกคามทางเพศ เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ส่งเสริมให้มีการเฝ้าระวังการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิทธิมนุษยชน โดยจัดให้มีการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และช่องทางในการร้องเรียนสำหรับผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิอันเกิดจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และดำเนินการเยียวยาตามสมควร

ทั้งนี้ เพื่อให้การเคารพสิทธิมนุษยชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ดำเนินการสร้างองค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนและปลูกจิตสำนึกให้บุคลากรของบริษัทฯ และบริษัทย่อยปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน

2.3 การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ และบริษัทย่อยตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม อันเป็นปัจจัยที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าของกิจการและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันและการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในอนาคต โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะเคารพสิทธิของพนักงานตามหลักสิทธิมนุษยชน และปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน และจัดให้มีกระบวนการจ้างงาน และเงื่อนไขการจ้างงานเป็นธรรม รวมถึงการจ่ายค่าตอบแทนในรูปเงินเดือน และ/หรือ โบนัสที่เป็นธรรมเหมาะสมตามศักยภาพของพนักงาน และการพิจารณาผลงานความดีความชอบภายใต้กระบวนการประเมินผลการทำงานที่เป็นธรรมเพื่อสร้างความมั่นคงในสายอาชีพและส่งเสริมโอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ

นอกจากนี้ การส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรที่เป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้ธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสามารถขับเคลื่อนต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จัดให้มีการจัดอบรม สัมมนา ฝึกอบรม รวมถึงส่งบุคลากรเข้าร่วมสัมมนา และฝึกอบรมวิชาการด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง รวมถึงปลูกฝังทัศนคติที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และการทำงานเป็นทีมแก่บุคลากร นอกจากนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยยังได้จัดให้มีสวัสดิการด้านต่างๆ สำหรับพนักงานตามที่กฎหมายกำหนด เช่น ประกันสังคม เป็นต้น และนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด เช่น ประกันสุขภาพ และประกันอุบัติเหตุ เป็นต้น รวมถึงการให้เงินช่วยเหลือประเภทต่างๆ แก่พนักงาน เช่น สวัสดิการเงินกู้พนักงาน และเงินช่วยฌาปนกิจ รวมทั้งจัดให้มีบริการตรวจสุขภาพประจำปีแก่บุคลากรทุกระดับชั้นของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากปัจจัยความเสี่ยงตามระดับ อายุ เพศ และสภาพแวดล้อมในการทำงานของแต่ละบุคคล

ทั้งนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะดำเนินการให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย และมีสุขอนามัยในสถานที่ทำงานที่ดี โดยจัดให้มีมาตรการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ และเสริมสร้างให้พนักงานมีจิตสำนึกด้านความปลอดภัย รวมถึงจัดการฝึกอบรม และส่งเสริมให้พนักงานมีสุขอนามัยที่ดี และดูแลสถานที่ทำงานให้ถูกสุขลักษณะ มีความปลอดภัยอยู่เสมอ นอกจากนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยยังมุ่งเน้นการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีความสุขและยอมรับซึ่งกันและกัน และมีการปฏิบัติต่อพนักงานทุกระดับเสมือนพี่น้อง ไม่มีการเอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกัน และเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถแสดงความคิดเห็น หรือร้องเรียนเกี่ยวกับปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมหรือการกระทำที่ไม่ถูกต้องในบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงให้การคุ้มครองพนักงานที่รายงานเรื่องดังกล่าว

2.4 ความรับผิดชอบต่อลูกค้าและผู้บริโภค

บริษัทฯ และบริษัทย่อยใส่ใจต่อลูกค้าและผู้บริโภค โดยมุ่งเน้นการปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรมในเรื่องของสินค้าและบริการ โดยไม่เลือกปฏิบัติ และไม่เปิดเผยข้อมูลของลูกค้าที่ตนได้ล่วงรู้มาเนื่องจากการดำเนินธุรกิจอันเป็นข้อมูลที่ตามปกติวิสัยจะพึงสงวนไว้ไม่เปิดเผย ไม่นำข้อมูลดังกล่าวมาใช้เพื่อผลประโยชน์ของตนเองและผู้เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ตามกฎหมาย และไม่เรียก ไม่รับ หรือไม่ให้ผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตกับลูกค้า นอกจากนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยยังมีนโยบายการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริการอย่างครบถ้วนถูกต้อง ทันต่อเหตุการณ์ และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง รวมทั้งรักษาสัมพันธภาพที่ดีและยั่งยืน รวมถึงมีการเปิดช่องทางให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนได้เกี่ยวกับความไม่พอใจและดำเนินการตอบสนองความต้องการลูกค้าอย่างรวดเร็ว และปฏิบัติตามสัญญาข้อตกลงหรือเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้า โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะรีบเจรจากับลูกค้าเป็นการล่วงหน้ากรณีที่จะไม่สามารถปฏิบัติได้ เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายได้อย่างทันเวลา รวมทั้งมีการจัดระบบการบริการลูกค้าให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนความไม่พอใจและดำเนินการตอบสนองความต้องการลูกค้าอย่างรวดเร็ว

อนึ่ง การสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าถือเป็นกลยุทธ์สำคัญที่ทำให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยสามารถบรรลุเป้าประสงค์ได้ โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจ และความมั่นใจให้กับลูกค้าให้ได้รับสินค้าและบริการอย่างมีคุณภาพที่ดีเลิศ ภายใต้ความปลอดภัยและเทคโนโลยีที่เหมาะสม รวมทั้งยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและจริงจัง อย่างไรก็ดี การดำเนินการต่างๆ จะต้องอยู่บนหลักการที่ทำให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยสามารถแข่งขันได้ มีต้นทุนที่เหมาะสมเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยยังรักษาคุณภาพของสินค้าและบริการที่ได้มาตรฐานสากล

ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ถูกออกแบบเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าและผู้บริโภคเฉพาะกลุ่มได้เป็นอย่างดี เช่น ตู้เติมเงินของบริษัทฯ ช่วยอำนวยความสะดวกให้การจ่ายชำระค่าบริการเข้าถึงแหล่งชุมชน ประหยัดเวลา ค่าใช้จ่าย ทรัพยากร เชื้อเพลิง ทดแทนการเดินทางด้วยระยะเวลาห่างไกลของลูกค้าเข้าสู่แหล่งชุมชนหรือหน้าร้านค้า หรือทดแทนการเดินทางจากพื้นที่ห่างไกลเข้าสู่ตัวเมือง รวมทั้งยังช่วยให้การเติมเงินเข้าโทรศัพท์มือถือมีต้นทุนที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ลดข้อผิดพลาดต่างๆ ได้มากขึ้นเช่น การทดแทนการเติมเงินด้วยวิธีการขูดบัตร ลดกระบวนการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการเติมเงิน รวมถึงพนักงานขาย ที่อาจมีข้อผิดพลาดของมนุษย์ (Human error) เกิดขึ้น นอกจากนี้ ตู้น้ำซึ่งดำเนินการโดยบริษัทย่อยของบริษัทฯ ยังช่วยลดการเดินทางของผู้บริโภค ทำให้บริการน้ำดื่มรวมถึงขนมต่างๆ เข้าถึงในพื้นที่ปิด เช่นโรงงาน สำนักงาน ทำให้ผู้บริโภคสะดวกและประหยัดเวลา เป็นต้น

2.5 การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ให้ความสำคัญในเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังห่วงใยและตระหนักถึงความปลอดภัยของสังคม สิ่งแวดล้อม คุณภาพชีวิตของพนักงาน และชุมชนที่อาจได้รับ ผลกระทบจากการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะเลือกใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างจำเป็นที่สุด เพื่อลดผลกระทบต่อความเสียหายของสังคม สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมทั้งมีแนวทางการจัดกิจกรรมที่จะมีส่วนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอเพื่อคืนกำไรสู่สังคมตามความเหมาะสม และมุ่งเน้นการปลูกฝังจิตสำนึกในเรื่องความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงานทุกระดับอย่าง จริงจังและต่อเนื่อง

การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะสนับสนุนให้มีนวัตกรรมทั้งในระดับกระบวนการทำงานในองค์กร และในระดับความร่วมมือระหว่างองค์กรซึ่งหมายถึงการทำสิ่งต่างๆ ด้วยวิธีใหม่ๆ และยังอาจหมายถึงการเปลี่ยนแปลงทางความคิด การผลิต เพื่อเพิ่มมูลค่า เป้าหมายของนวัตกรรมคือการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก เพื่อทำในสิ่งต่างๆ เกิดเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น ก่อผลิตผลที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมสูงสุดการเผยแพร่นวัตกรรมถือเป็นความรับผิดชอบต่อสังคม โดยการสื่อสารและเผยแพร่ให้กับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยผ่านช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เข้าถึงกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้อย่างทั่วถึง

3. กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (After Process)

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีนโยบายที่จะดำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ และสังคม และยึดมั่นการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี และปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน จึงมีนโยบายในการให้ความช่วยเหลือและพัฒนาสังคม โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบายจัดทำโครงการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยมีตัวอย่างโครงการที่จัดทำแล้วเสร็จ และ/หรือ อยู่ระหว่างการจัดดำเนินโครงการ