รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อ รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในการเข้าทาธุรกรรมการเข้าซื้อ หุ้นสามัญของ บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จากัด (มหาชน)

รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อ รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในการเข้าทาธุรกรรมการเข้าซื้อ หุ้นสามัญของ บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จากัด (มหาชน)

ข้อสงวนสิทธิ์

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำและเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้