หุ้นเพิ่มทุนของ SABUY เริ่มซื้อขายวันที่ 5 เมษายน 2566

หุ้นเพิ่มทุนของ SABUY เริ่มซื้อขายวันที่ 5 เมษายน 2566

รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน

เรื่อง : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท : บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (SABUY)
ทุนเดิม (บาท) : 1,605,985,848.00
– หุ้นสามัญ (หุ้น) : 1,605,985,848
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน :
– หุ้นสามัญ (หุ้น) : 135,692,940
ทุนใหม่ (บาท) : 1,741,678,788.00
– หุ้นสามัญ (หุ้น) : 1,741,678,788
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น) : 1.00
จัดสรรรเพื่อ : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (SABUY-W2) จำนวน 135,692,940 หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 135,692,940 หุ้น
อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น) : 1 : 1
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น) : 5.00
วันใช้สิทธิ : 17 มี.ค. 2566
วันที่เริ่มซื้อขาย : 05 เม.ย. 2566


สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำและเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้