แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2566 – การแก้ไขข้อบังคับ การจ่ายหุ้นปันผล การเพิ่มทุนจดทะเบียน และการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2566 – การแก้ไขข้อบังคับ การจ่ายหุ้นปันผล การเพิ่มทุนจดทะเบียน และการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

แบบรายงานผลการใช้สิทธิ Warrants/TSR (F53-5)
วันที่รายงานผลการจัดสรรหลักทรัพย์ : 18 เม.ย. 2566

หลักทรัพย์ที่ใช้สิทธิ

ใบสำคัญแสดงสิทธิ

หุ้นสามัญ
ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ : SABUY-WA
ชื่อใบสำคัญแสดงสิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ที่ออกให้แก่กรรมการและพนักงาน ของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ครั้งที่ 1
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิ (หน่วย) : 1,831,336
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ : 0 (หน่วย)
อัตราการใช้สิทธิ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ : หุ้น) : 1.00 : 1.347
ราคาการใช้สิทธิ (บาทต่อหุ้น) : 1.484
วันใช้สิทธิ : วันที่ 01 เม.ย. 2566 ถึงวันที่ 01 เม.ย. 2566
จำนวนหุ้นที่เกิดจากการใช้สิทธิ (หุ้น) : 2,466,809
จำนวนหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิคงเหลือ (หุ้น) : 6,940,325
กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท : นายชูเกียรติ รจนพรพจี
ตำแหน่ง : กรรมการบริษัท
นายวชิรธร คงสุข กรรมการบริษัท


สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำและเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้