แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ บุคคลในวงจำกัด (F53-5)

แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ บุคคลในวงจำกัด (F53-5)

แบบรายงานผลการขายหุ้น (F53-5)
วันที่รายงานผลการจัดสรรหลักทรัพย์ : 15 มิ.ย. 2565
ประเภทของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
หุ้นสามัญ
เสนอขายให้แก่
บุคคลในวงจำกัด (PP)
ชื่อบุคคลในวงจำกัดที่ได้รับจัดสรร : นายอานนท์ชัย วีระประวัติ
จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น) : 7,518,584
จำนวนหุ้นที่ขายได้ (หุ้น) : 7,518,584
บริษัท นครหลวง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
6,896,005
6,896,005
จำนวนหุ้นที่จัดสรรตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (คงเหลือ) (หุ้น) : 60,867,871
ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น) : 28.25
วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น : วันที่ 13 มิ.ย. 2565 ถึงวันที่ 13 มิ.ย. 2565
จำนวนหุ้นที่ขายได้รวม (หุ้น) : 14,414,589
จำนวนหุ้นคงเหลือ (หุ้น) : 46,453,282
สรุปผลรวม รวมจำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น) : 60,867,871
รวมจำนวนหุ้นที่ขายได้ (หุ้น) : 14,414,589
รวมจำนวนหุ้นคงเหลือ (หุ้น) : 46,453,282
จำนวนเงินที่ได้รับรวม (บาท) : 407,212,139.25
ค่าใช้จ่ายรวม (บาท) : 0.00
รายละเอียดค่าใช้จ่าย : –
จำนวนเงินที่ได้รับสุทธิ (บาท) : 407,212,139.25

___________________________________________________________________

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท : นายชูเกียรติ รุจนพรพจี
ตำแหน่ง : กรรมการบริษัท
นายวชิรธร คงสุข
กรรมการบริษัท

______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้