หุ้นเพิ่มทุนของ SABUY เริ่มซื้อขายวันที่ 17 มิถุนายน 2565

หุ้นเพิ่มทุนของ SABUY เริ่มซื้อขายวันที่ 17 มิถุนายน 2565

รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน
เรื่อง : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท : บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (SABUY)
ทุนเดิม (บาท) : 1,416,749,146.00
– หุ้นสามัญ (หุ้น) : 1,416,749,146
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน :
– หุ้นสามัญ (หุ้น) : 14,414,589
ทุนใหม่ (บาท) : 1,431,163,735.00
– หุ้นสามัญ (หุ้น) : 1,431,163,735
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น) : 1.00
จัดสรรรให้ : บุคคลในวงจำกัด 2 ราย คือ
1. นายอานนท์ชัย วีระประวัติ จำนวน 7,518,584 หุ้น
2. บริษัท นครหลวง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) จำนวน 6,896,005 หุ้น
ราคาเสนอขาย (บาท/หุ้น) : 28.25
วันจองซื้อและชำระเงิน : 13 มิ.ย. 2565
วันที่เริ่มซื้อขาย : 17 มิ.ย. 2565

______________________________________________________________________