หุ้นเพิ่มทุนของ SABUY เริ่มซื้อขายวันที่ 9 มิถุนายน 2565

หุ้นเพิ่มทุนของ SABUY เริ่มซื้อขายวันที่ 9 มิถุนายน 2565

รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน
เรื่อง : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท : บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (SABUY)
ทุนเดิม (บาท) : 1,408,596,185.00
– หุ้นสามัญ (หุ้น) : 1,408,596,185
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน :
– หุ้นสามัญ (หุ้น) : 8,152,961
ทุนใหม่ (บาท) : 1,416,749,146.00
– หุ้นสามัญ (หุ้น) : 1,416,749,146
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น) : 1.00
จัดสรรรเพื่อ : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (SABUY-WB)
จำนวน 6,035,310 หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 6,367,247 หุ้น
อัตราการแปลงสภาพ (หลักทรัพย์แปลงสภาพ : หุ้น) : 1 : 1.055
ราคาการแปลงสภาพ (บาท/หุ้น) : 7.347
วันใช้สิทธิแปลงสภาพ : 31 พ.ค. 2565
จัดสรรรให้ : บุคคลในวงจำกัด 2 ราย คือ
1. นายณัฐนันท์ กุลวัฒน์ฐกรณ์ จำนวน 892,857 หุ้น
2. นายธิติพงศ์ ฉัตรเตชะ จำนวน 892,857 หุ้น
ราคาเสนอขาย (บาท/หุ้น) : 28.00
วันจองซื้อและชำระเงิน : วันที่ 27 พ.ค. 2565 ถึงวันที่ 01 มิ.ย. 2565
วันที่เริ่มซื้อขาย : 09 มิ.ย. 2565

______________________________________________________________________