หุ้นเพิ่มทุนของ SABUY เริ่มซื้อขายวันที่ 20 พฤษภาคม 2565

หุ้นเพิ่มทุนของ SABUY เริ่มซื้อขายวันที่ 20 พฤษภาคม 2565

รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน
เรื่อง : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท : บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (SABUY)
ทุนเดิม (บาท) : 1,294,278,447.00
– หุ้นสามัญ (หุ้น) : 1,294,278,447
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน :
– หุ้นสามัญ (หุ้น) : 114,317,738
ทุนใหม่ (บาท) : 1,408,596,185.00
– หุ้นสามัญ (หุ้น) : 1,408,596,185
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น) : 1.00
จัดสรรรให้ : บุคคลในวงจำกัด 6 ราย คือ
1. นายวีรวัฒน์ แจ้งอยู่ จำนวน 4,875,000 หุ้น
2. นางสาวสวิตา แจ้งอยู่ จำนวน 3,064,285 หุ้น
3. นายเอกรัตน์ แจ้งอยู่ จำนวน 3,064,285 หุ้น
4. นางสาวเธียรวรรณี แจ้งอยู่ จำนวน 3,064,285 หุ้น
5. บริษัท เบตเตอร์ ดรีมส์ จำกัด จำนวน 5,000,357 หุ้น
6. บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) จำนวน 48,571,428 หุ้น
ราคาเสนอขาย (บาท/หุ้น) : 28.00
วันจองซื้อและชำระเงิน : วันที่ 06 พ.ค. 2565 ถึงวันที่ 11 พ.ค. 2565
จัดสรรรให้ : บุคคลในวงจำกัด 2 ราย คือ
1. นายวิศธิสิทธิ์ ยอดปัญญา จำนวน 937,545 หุ้น
2. นายเอกพงศ์ โชติกมาศ จำนวน 776,739 หุ้น
ราคาเสนอขาย (บาท/หุ้น) : 28.00
วันจองซื้อและชำระเงิน : วันที่ 09 พ.ค. 2565 ถึงวันที่ 12 พ.ค. 2565
จัดสรรรเพื่อ : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (SABUY-W1) จำนวน 42,623,797 หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 44,963,814 หุ้น
อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น) : 1 : 1.0549
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น) : 3.08079
วันใช้สิทธิ : 10 พ.ค. 2565
วันที่เริ่มซื้อขาย : 20 พ.ค. 2565

______________________________________________________________________