การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด และการเข้าลงทุนใน บมจ. เธียรสุรัตน์ บจก. เธียรสุรัตน์ ลีสซิ่ง และ บจก. ดับเบิ้ลเซเว่น (แก้ไข 1)

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด และการเข้าลงทุนใน บมจ. เธียรสุรัตน์ บจก. เธียรสุรัตน์ ลีสซิ่ง และ บจก. ดับเบิ้ลเซเว่น (แก้ไข 1)

การเพิ่มทุนจดทะเบียน

เรื่อง : การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบ General Mandate
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 29 เม.ย. 2565
จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรร (หุ้น) : 67,639,640
จำนวนรวมของหุ้นที่จัดสรร (หุ้น) : 67,639,640
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น) : 1.00
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร : หุ้นสามัญ
จัดสรรให้กับ : บุคคลในวงจำกัด (PP)
ชื่อบุคคลในวงจำกัดที่ได้รับจัดสรร : นายวีรวัฒน์ แจ้งอยู่
จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น) : 4,875,000
%ต่อทุนชำระแล้วหลังเพิ่มทุน : 0.36
ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น) : 28.00
จัดสรรให้กับ : บุคคลในวงจำกัด (PP)
ชื่อบุคคลในวงจำกัดที่ได้รับจัดสรร : น.ส.สวิตา แจ้งอยู่
จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น) : 3,064,285
%ต่อทุนชำระแล้วหลังเพิ่มทุน : 0.22
ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น) : 28.00
จัดสรรให้กับ : บุคคลในวงจำกัด (PP)
ชื่อบุคคลในวงจำกัดที่ได้รับจัดสรร : นายเอกรัตน์ แจ้งอยู่
จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น) : 3,064,285
%ต่อทุนชำระแล้วหลังเพิ่มทุน : 0.22
ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น) : 28.00
จัดสรรให้กับ : บุคคลในวงจำกัด (PP)
ชื่อบุคคลในวงจำกัดที่ได้รับจัดสรร : น.ส.เธียรวรรณี แจ้งอยู่
จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น) : 3,064,285
%ต่อทุนชำระแล้วหลังเพิ่มทุน : 0.22
ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น) : 28.00
จัดสรรให้กับ : บุคคลในวงจำกัด (PP)
ชื่อบุคคลในวงจำกัดที่ได้รับจัดสรร : บริษัทเบตเตอร์ ดรีมส์ จำกัด
จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น) : 5,000,357
%ต่อทุนชำระแล้วหลังเพิ่มทุน : 0.37
ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น) : 28.00
จัดสรรให้กับ : บุคคลในวงจำกัด (PP)
ชื่อบุคคลในวงจำกัดที่ได้รับจัดสรร : บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)
จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น) : 48,571,428
%ต่อทุนชำระแล้วหลังเพิ่มทุน : 3.57
ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น) : 28.00
วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น : วันที่ 06 พ.ค. 2565 ถึงวันที่ 11 พ.ค. 2565
จำนวนหุ้นทั้งหมดที่จัดสรรให้บุคคลในวงจำกัด : 67,639,640 (หุ้น)


สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้