แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ บุคคลในวงจำกัด (F53-5)

แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ บุคคลในวงจำกัด (F53-5)

แบบรายงานผลการขายหุ้น (F53-5)
วันที่รายงานผลการจัดสรรหลักทรัพย์ : 17 พ.ค. 2565
ประเภทของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
หุ้นสามัญ เสนอขายให้แก่
บุคคลในวงจำกัด
ชื่อบุคคลในวงจำกัดที่ได้รับจัดสรร : นายวีรวัฒน์ แจ้งอยู่
จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น) : 4,875,000
จำนวนหุ้นที่ขายได้ (หุ้น) : 4,875,000
นางสาวสวิตา แจ้งอยู่ 3,064,285 3,064,285
นายเอกรัตน์ แจ้งอยู่ 3,064,285 3,064,285
นางสาวเธียรวรรณี แจ้งอยู่ 3,064,285 3,064,285
บริษัท เบตเตอร์ ดรีมส์ จำกัด 5,000,357 5,000,357
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) 48,571,428 48,571,428
จำนวนหุ้นที่จัดสรรตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 132,007,509
(คงเหลือ) (หุ้น)
ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น) : 28.00
วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น : วันที่ 06 พ.ค. 2565 ถึงวันที่ 11 พ.ค. 2565
จำนวนหุ้นที่ขายได้รวม (หุ้น) : 67,639,640
จำนวนหุ้นคงเหลือ (หุ้น) : 64,367,869

สรุปผลรวม
รวมจำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น) : 132,007,509
รวมจำนวนหุ้นที่ขายได้ (หุ้น) : 67,639,640
รวมจำนวนหุ้นคงเหลือ (หุ้น) : 64,367,869
จำนวนเงินที่ได้รับรวม (บาท) : 1,893,909,920.00
ค่าใช้จ่ายรวม (บาท) : 0.00
รายละเอียดค่าใช้จ่าย : –
จำนวนเงินที่ได้รับสุทธิ (บาท) : 1,893,909,920.00

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท : นายชูเกียรติ รุจนพรพจี
ตำแหน่ง : กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
นายวชิรธร คงสุข
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้