การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด ครั้งที่ 2 และการเข้าลงทุนใน บจก. ไอซอฟเทล (ประเทศไทย) บจก. เอส.เค. เมเนจเม้นท์ แอนด์ ซัพพลาย และบจก. เอสเควี ยูนิตี้ ซัพพลาย

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด ครั้งที่ 2 และการเข้าลงทุนใน บจก. ไอซอฟเทล (ประเทศไทย) บจก. เอส.เค. เมเนจเม้นท์ แอนด์ ซัพพลาย และบจก. เอสเควี ยูนิตี้ ซัพพลาย

การเพิ่มทุนจดทะเบียน

เรื่อง : การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบ General Mandate
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 04 พ.ค. 2565
จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรร (หุ้น) : 6,001,712
จำนวนรวมของหุ้นที่จัดสรร (หุ้น) : 6,001,712
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น) : 1.00
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร : หุ้นสามัญ
จัดสรรให้กับ : บุคคลในวงจำกัด (PP)
ชื่อบุคคลในวงจำกัดที่ได้รับจัดสรร : นายวิศธิสิทธิ์ ยอดปัญญา
จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น) : 937,545
%ต่อทุนชำระแล้วหลังเพิ่มทุน : 0.07
ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น) : 28.00
จัดสรรให้กับ : บุคคลในวงจำกัด (PP)
ชื่อบุคคลในวงจำกัดที่ได้รับจัดสรร : นายเอกพงศ์ โชติกมาศ
จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น) : 776,739
%ต่อทุนชำระแล้วหลังเพิ่มทุน : 0.06
ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น) : 28.00
จัดสรรให้กับ : บุคคลในวงจำกัด (PP)
ชื่อบุคคลในวงจำกัดที่ได้รับจัดสรร : บริษัท ไอ เอส เอฟ โฮลดิ้ง จำกัด
จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น) : 4,287,428
%ต่อทุนชำระแล้วหลังเพิ่มทุน : 0.33
ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น) : 28.00
วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น : วันที่ 09 พ.ค. 2565 ถึงวันที่ 12 พ.ค. 2565
จำนวนหุ้นทั้งหมดที่จัดสรรให้บุคคลในวงจำกัด : 6,001,712
(หุ้น)


สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้