แบบรายงานผลการขายของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่เสนอขายให้แก่ กรรมการและพนักงาน (F53-5)

แบบรายงานผลการขายของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่เสนอขายให้แก่ กรรมการและพนักงาน (F53-5)

แบบรายงานผลการขาย Warrants/TSR (F53-5)
วันที่รายงานผลการจัดสรรหลักทรัพย์ : 04 มิ.ย. 2564
ประเภทของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย : ใบสำคัญแสดงสิทธิ เสนอขายให้แก่ : กรรมการและพนักงาน (ESOP)
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย (หน่วย) : 29,500,000
ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ : SABUY-WB
ชื่อใบสำคัญแสดงสิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ให้แก่กรรมการและ
พนักงานของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ครั้งที่ 2
ราคาเสนอขาย (บาทต่อหน่วย) : 0.00
วันที่จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ : วันที่ 31 พ.ค. 2564 ถึงวันที่ 31 พ.ค. 2564
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรร/ขายได้ (หน่วย) : 29,500,000
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิคงเหลือ (หน่วย) : 0
การดำเนินการกรณีมีใบสำคัญแสดงสิทธิคงเหลือ :
บริษัทจะดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลืออยู่ทั้งจำนวน

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท : นายชูเกียรติ รุจพนพรพจี
ตำแหน่งกรรมการบริษัท : นายวชิรธร คงสุข

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้