แบบรายงานผลการขายของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่เสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นสามัญทั้งหมด (F53-5)

แบบรายงานผลการขายของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่เสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นสามัญทั้งหมด (F53-5)

แบบรายงานผลการขาย Warrants/TSR (F53-5)
วันที่รายงานผลการจัดสรรหลักทรัพย์ : 19 ก.ย. 2565

ประเภทของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

ใบสำคัญแสดงสิทธิ
เสนอขายให้แก่

ผู้ถือหุ้นสามัญทั้งหมด
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย (หน่วย) : 616,428,376
ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ : SABUY-W2
ชื่อใบสำคัญแสดงสิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2
ราคาเสนอขาย (บาทต่อหน่วย) : 0.00
วันที่จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ : วันที่ 19 ก.ย. 2565 ถึงวันที่ 19 ก.ย. 2565
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรร/ขายได้ (หน่วย) : 594,869,516
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิคงเหลือ (หน่วย) : 21,558,860
การดำเนินการกรณีมีใบสำคัญแสดงสิทธิคงเหลือ : บริษัทฯ จะดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิคงเหลือ


กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท : นายชูเกียรติ รุจนพรพจี
ตำแหน่ง : กรรมการบริษัท

นายวชิรธร คงสุข
กรรมการบริษัท

แบบรายงานผลการขาย Warrants/TSR (F53-5)
วันที่รายงานผลการจัดสรรหลักทรัพย์ : 19 ก.ย. 2565

ประเภทของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

ใบสำคัญแสดงสิทธิ
เสนอขายให้แก่

ผู้ถือหุ้นสามัญทั้งหมด
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย (หน่วย) : 616,428,376
ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ : SABUY-W2
ชื่อใบสำคัญแสดงสิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2
ราคาเสนอขาย (บาทต่อหน่วย) : 0.00
วันที่จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ : วันที่ 19 ก.ย. 2565 ถึงวันที่ 19 ก.ย. 2565
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรร/ขายได้ (หน่วย) : 594,869,516
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิคงเหลือ (หน่วย) : 21,558,860
การดำเนินการกรณีมีใบสำคัญแสดงสิทธิคงเหลือ : บริษัทฯ จะดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิคงเหลือ


กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท : นายชูเกียรติ รุจนพรพจี
ตำแหน่ง : กรรมการบริษัท

นายวชิรธร คงสุข
กรรมการบริษัท


สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำและเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้