หุ้นเพิ่มทุนของ SABUY เริ่มซื้อขายวันที่ 8 เมษายน 2565

หุ้นเพิ่มทุนของ SABUY เริ่มซื้อขายวันที่ 8 เมษายน 2565

รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน

เรื่อง : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท : บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (SABUY)
ทุนเดิม (บาท) : 1,271,379,956.00
– หุ้นสามัญ (หุ้น) : 1,271,379,956
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน :
– หุ้นสามัญ (หุ้น) : 22,898,491
ทุนใหม่ (บาท) : 1,294,278,447.00
– หุ้นสามัญ (หุ้น) : 1,294,278,447
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น) : 1.00
จัดสรรรเพื่อ : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (SABUY-WA) จำนวน 21,663,664 หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 22,898,491 หุ้น
อัตราการแปลงสภาพ (หลักทรัพย์แปลงสภาพ : หุ้น) : 1 : 1.057
ราคาการแปลงสภาพ (บาท/หุ้น) : 1.892
วันใช้สิทธิแปลงสภาพ : วันที่ 25 มี.ค. 2565 ถึงวันที่ 31 มี.ค. 2565
วันที่เริ่มซื้อขาย : 08 เม.ย. 2565