หุ้นเพิ่มทุนของ SABUY เริ่มซื้อขายวันที่ 22 มีนาคม 2565

หุ้นเพิ่มทุนของ SABUY เริ่มซื้อขายวันที่ 22 มีนาคม 2565

รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน

เรื่อง : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท : บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (SABUY)
ทุนเดิม (บาท) : 1,201,379,956.00
– หุ้นสามัญ (หุ้น) : 1,201,379,956
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน :
– หุ้นสามัญ (หุ้น) : 70,000,000
ทุนใหม่ (บาท) : 1,271,379,956.00
– หุ้นสามัญ (หุ้น) : 1,271,379,956
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น) : 1.00
จัดสรรรให้ : บุคคลในวงจำกัด 1 ราย คือ บริษัท แคช แมชชีน แคปปิตอล จำกัด
ราคาเสนอขาย (บาท/หุ้น) : 11.00
วันจองซื้อและชำระเงิน : 11 มี.ค. 2565
วันที่เริ่มซื้อขาย : 22 มี.ค. 2565