ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอเพิ่มสินค้า : หุ้นสามัญของ SABUY เริ่มซื้อขายวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563

ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอเพิ่มสินค้า : หุ้นสามัญของ SABUY เริ่มซื้อขายวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563

รับหลักทรัพย์ : หุ้นสามัญ
ชื่อบริษัท : บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (SABUY)
ชื่อย่อหลักทรัพย์ : SABUY
ตลาดรอง : MAI
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
วันที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน : 11 พ.ย. 2563
วันที่เริ่มทำการซื้อขาย : 11 พ.ย. 2563
จำนวนหุ้นจดทะเบียนกับตลท. (หุ้นสามัญ)(หุ้น) : 1,005,000,000
จำนวนหุ้นชำระแล้ว (หุ้นสามัญ)(หุ้น) : 1,005,000,000
ราคา Par (บาทต่อหุ้น) : 1.00
ทุนชำระแล้ว (บาท) : 1,005,000,000.00
จำนวนหุ้น IPO (หุ้น) : 157,017,300
จำนวนหุ้น IPO ประกอบด้วย : หุ้นเพิ่มทุนที่เสนอขายประชาชนทั่วไป จำนวน 117,017,300 หุ้น
หุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมที่เสนอขายประชาชนทั่วไป จำนวน 40,000,000 หุ้น จัดสรรให้แก่ : ประชาชนทั่วไป จำนวน 157,017,300 หุ้น
ราคา IPO (บาท) : 2.50
วันที่เสนอขาย IPO : วันที่ 03 พ.ย. 2563 ถึงวันที่ 05 พ.ย. 2563

ลักษณะธุรกิจ
1. ให้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านตู้เติมเงินอัตโนมัติภายใต้เครื่องหมายการค้า “เติมสบายพลัส” และการจำหน่ายตู้เติมเงินอัตโนมัติทั้งในรูปแบบการชำระด้วยเงินสดและเงินผ่อน
2. การจำหน่ายเครื่องดื่มและอาหารสำเร็จรูปผ่านตู้ขายสินค้าอัตโนมัติ ภายใต้เครื่องหมายการค้า “เวนดิ้ง พลัส”
3. ให้บริการติดตั้งและวางระบบศูนย์อาหาร รวมถึงการให้บริการจัดการศูนย์อาหารพร้อมการจ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมศูนย์อาหาร หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของ SABUY จากสรุปข้อสนเทศในรูปแบบ PDF File