ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ SABUY-W1 เริ่มซื้อขายวันที่ 18 พฤษภาคม 2564

ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ SABUY-W1 เริ่มซื้อขายวันที่ 18 พฤษภาคม 2564

รับหลักทรัพย์ : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
ชื่อบริษัท : บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (SABUY)
ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ : SABUY-W1
ตลาดรอง : SET
วันที่เริ่มทำการซื้อขาย : 18 พ.ค. 2564
จำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน : 102,650,408
อัตราการใช้สิทธิ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ : หุ้นสามัญใหม่) : 1 : 1
ราคาการใช้สิทธิ (บาทต่อหุ้น) : 3.25
อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ : 3 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (11 พ.ค. 2564)
ราคาใบสำคัญแสดงสิทธิ (บาทต่อหน่วย) : 0.00
วันใช้สิทธิครั้งแรก : 10 พ.ย. 2564
วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย : 10 พ.ค. 2567

หมายเหตุ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะเงื่อนไข และสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ได้จากสรุปข้อสนเทศของ SABUY-W1 ในระบบบริการข้อมูลตลาดหลักทรัพย์ และศึกษาข้อกำหนดสิทธิว่าด้วยสิทธิ และหน้าที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิของ SABUY-W1 ได้จากเอกสารที่บริษัทได้นำส่งให้กับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือจาก http://www.set.or.th/set/warrantslookup.do