ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : SABUY-W2 เริ่มซื้อขายวันที่ 26 กันยายน 2565

ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : SABUY-W2 เริ่มซื้อขายวันที่ 26 กันยายน 2565

รับหลักทรัพย์

รับหลักทรัพย์ : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
ชื่อบริษัท : บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (SABUY)
ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ : SABUY-W2
ตลาดรอง : SET
วันที่เริ่มทำการซื้อขาย : 26 ก.ย. 2565
จำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน : 594,869,516
อัตราการใช้สิทธิ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ : หุ้นสามัญใหม่) : 1 : 1
ราคาการใช้สิทธิ (บาทต่อหุ้น) : 5.00
อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ : 2 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (19 กันยายน 2565)
ราคาใบสำคัญแสดงสิทธิ (บาทต่อหน่วย) : 0.00
วันใช้สิทธิครั้งแรก : 19 ธ.ค. 2565
วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย : 19 ก.ย. 2567
หมายเหตุ :
ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวได้จากสรุปข้อสนเทศในระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ และศึกษาข้อกำหนดสิทธิว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้จาก https://www.set.or.th/warrants