การปรับสิทธิของ SABUY-W1

การปรับสิทธิของ SABUY-W1

การปรับสิทธิ/การไม่ปรับสิทธิ

เรื่อง : การปรับสิทธิ
ชื่อย่อหลักทรัพย์ : SABUY-W1
ชื่อเต็มใบสำคัญแสดงสิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1
การปรับสิทธิ
ลักษณะการปรับสิทธิ : ปรับราคาและอัตราการใช้สิทธิ
ราคาการใช้สิทธิเดิม (บาท/หุ้น) : 3.08079
ราคาการใช้สิทธิใหม่ (บาท/หุ้น) : 2.41236
อัตราการใช้สิทธิเดิม (หน่วย: หุ้น) : 1 : 1.0549
อัตราการใช้สิทธิใหม่ (หน่วย: หุ้น) : 1 : 1.34719
เหตุผลที่ปรับสิทธิ :
บริษัทจะปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิเพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิมโดยเหตุการณ์ที่ต้องปรับสิทธิเนื่องจาก
-เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิโดยมีราคาใช้สิทธิในราคาต่ำกว่าราคาตลาด
วันที่มีผลการปรับสิทธิ : 01 ก.ย. 2565
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ : นางสาวดวงฤทัย ศรีวะรมย์
ตำแหน่ง : เลขานุการบริษัท

______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้