เอกสารเผยแพร่ด้านความยั่งยืน

เอกสารเผยแพร่ด้านความยั่งยืน

 

 

เอกสารเผยแพร่ด้านความยั่งยืน

ด้านบรรษัทภิบาลและเศรษฐกิจ

 การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

 ค่าตอบแทนของกรรมการ

 ค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงของกลุ่มบริษัทฯ

 การดําเนินงานในมิติเศรษฐกิจและธรรมาภิบาลสังคม

 การปฏิบัติต่อแรงงานและสิทธิมนุษยชนสิ่งแวดล้อม

 การดำเนินงานในมิติสิ่งแวดล้อม