ประกาศความเป็นส่วนตัวในการใช้กล้องวงจรปิด

ประกาศความเป็นส่วนตัวในการใช้กล้องวงจรปิด

 

ประกาศความเป็นส่วนตัวในการใช้กล้องวงจรปิด
(CCTV Privacy Notice)

บริษัท สบายเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่มตามที่นิยามเอาไว้ข้างล่างนี้ (ต่อไปในประกาศนี้ เรียกว่า “บริษัทในกลุ่มสบายฯ”) ได้มีการติดตั้งและใช้กล้องวงจรปิด (CCTV) สำหรับการเฝ้าระวังสังเกตการณ์และรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ภายในและรอบบริเวณอาคาร สิ่งปลูกสร้าง และพื้นที่ของบริษัทในกลุ่มสบายฯ (“พื้นที่”) เพื่อให้ความปลอดภัย และทำการปกป้องชีวิต สุขภาพ และทรัพย์สินของบริษัทในกลุ่มสบายฯ พนักงาน ผู้เกี่ยวข้อง และผู้มาติดต่อ ทั้งนี้ บริษัทในกลุ่มสบายฯ ทำการเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลดังกล่าว (ต่อไปนี้จะเรียกรวมกันว่า “ท่าน”) ที่เข้ามายังพื้นที่ผ่านการใช้งานอุปกรณ์กล้องวงจรปิดดังกล่าว

“บริษัทในกลุ่มสบาย” ได้แก่ (1) บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (2) บริษัท สบาย มันนี่ จำกัด (3) บริษัท สบาย โซลูชั่นส์ จำกัด (4) บริษัท เวนดิ้ง พลัส จำกัด (5) บริษัท สบาย เอ็กเชนจ์ จำกัด (6) บริษัท สบาย แคปปิตอล พลัส จำกัด (7) บริษัท สบาย มาร์เก็ต พลัส จำกัด (8) บริษัท สบาย แมกซี่ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด (9) บริษัท สบาย ฟู๊ด พลัส จำกัด (10) บริษัท พลัส เทค อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) (11) บริษัท แพลท ฟินเซิร์ฟ จำกัด (12) บริษัท เทโร สบาย จำกัด (13) บริษัท ฟอร์ทสมาร์ท สบาย เทค จำกัด (14) บริษัท วีดีพี โฮลดิ้ง จำกัด (15) บริษัท สบาย ดิจิตอล จำกัด (16) บริษัท สบาย วอช จำกัด (17) บริษัท สบาย แอคเซลเลอเรเตอร์ จำกัด (18) บริษัท สบาย พอซ จำกัด (19) บริษัท สบาย สปีด จำกัด (20) บริษัท สปีดดี้ เอ็กซ์เพรส เซอร์วิส จำกัด (21) บริษัท เอ.ที.พี.เฟรนด์ เซอร์วิส จำกัด (22) บริษัท สยาม เอ็นเตอร์ไพรซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (23) บริษัท เอ็มพ้อยท์เอ็กซ์เพรส จำกัด (24) บริษัท เดอะ เลตเตอร์ โพสต์ เซอร์วิส จำกัด (25) บริษัท พลัส เอ็กเพรส โซลูชั่นส์ จำกัด (26) บริษัท คาร์ฟินน์ อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด (27) บริษัท บริษัท อินดีม กรุ๊ป จำกัด (28) บริษัท โอ มันนี่ จำกัด


1. ความจำเป็นในการเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทในกลุ่มสบายฯ ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามลักษณะความจำเป็นดังต่อไปนี้

(ก) ความจำเป็นในการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สิน หรือสุขภาพของท่านหรือบุคคลอื่น

(ข) ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทในกลุ่มสบายฯ หรือบุคคลอื่น โดยประโยชน์ดังกล่าวมีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

(ค) ความจำเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งควบคุมดูแลเกี่ยวกับความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงาน และทรัพย์สินของบริษัทในกลุ่มสบายฯ


2. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษัทในกลุ่มสบายฯดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

1. เพื่อการปกป้องสุขภาพและความปลอดภัยส่วนตัวของท่าน ซึ่งรวมไปถึงทรัพย์สินของท่าน

2. เพื่อการปกป้องอาคาร สิ่งอำนวยความสะดวกและทรัพย์สินของบริษัทในกลุ่มสบายฯ จากความเสียหาย การขัดขวาง การทำลายซึ่งทรัพย์สินหรืออาชญากรรมอื่น

3. เพื่อสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อการยับยั้ง ป้องกัน สืบค้น และ ดำเนินคดีทางกฎหมาย

4. เพื่อการให้ความช่วยเหลือในกระบวนการระงับข้อพิพาทซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างที่มีกระบวนการทางวินัยหรือกระบวนการร้องทุกข์

5. เพื่อการให้ความช่วยเหลือในกระบวนการสอบสวน หรือ กระบวนการเกี่ยวกับการส่งเรื่องร้องเรียน

6. เพื่อการให้ความช่วยเหลือในกระบวนการริเริ่มหรือป้องกันการฟ้องร้องทางแพ่ง ซึ่งรวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการดำเนินการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงาน


3. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทในกลุ่มสบายฯ เก็บรวบรวม

ตามวัตถุประสงค์ตามที่ได้แจ้งในข้อ 2. บริษัทในกลุ่มสบายฯ ทำการติดตั้งกล้องวงจรปิดในตำแหน่งที่มองเห็นได้ โดยจะจัดวางป้ายเตือนว่ามีการใช้งานกล้องวงจรปิด ณ ทางเข้า ทางออก หรือทางเดิน รวมถึงพื้นที่ที่บริษัทในกลุ่มสบายฯ เห็นสมควรว่าเป็นจุดที่ต้องมีการเฝ้าระวัง เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อท่านเข้ามายังพื้นที่ ดังต่อไปนี้

• ภาพนิ่ง

• ภาพเคลื่อนไหว

• เสียง

ทั้งนี้ บริษัทในกลุ่มสบายฯ จะไม่ทำการติดตั้งกล้องวงจรปิดในพื้นที่ที่อาจล่วงละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของท่านจนเกินสมควร ได้แก่ ห้องพัก ห้องน้ำ ห้องอาบน้ำ หรือสถานที่เพื่อใช้ในการพักผ่อนของผู้ปฏิบัติงาน


4. การติดประกาศแจ้งเตือนในพื้นที่ที่มีกล้องวงจรปิด

ในพื้นที่ที่มีการติดกล้องวงจรปิด บริษัทในกลุ่มสบายฯ จะประกาศด้วยข้อความต่อไปนี้

“พื้นที่นี้มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดโดยกลุ่มบริษัทสบาย กล้องวงจรปิดนี้จะทำการบันทึกข้อมูลภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียงของท่าน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการรักษาความปลอดภัยในชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของท่าน รวมทั้งปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบการควบคุมดูแลพื้นที่ของบริษัทในกลุ่มสบาย ท่านสามารถศึกษารายละเอียดประกาศความเป็นส่วนตัวในการใช้กล้องวงจรปิดได้ที่เว็บไซด์ https://sabuytech.com/privacy-cctv


5. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษัทในกลุ่มสบายฯจะเก็บรักษาข้อมูลในกล้องวงจรปิดที่เกี่ยวกับท่านไว้เป็นความลับ และจะไม่ทำการเปิดเผย เว้นแต่ กรณีที่บริษัทในกลุ่มสบายฯ มีความจำเป็นเพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการเฝ้าระวังสังเกตการณ์ตามที่ได้ระบุในประกาศฉบับนี้ บริษัทในกลุ่มสบายฯอาจเปิดเผยข้อมูลในกล้องวงจรปิดแก่ประเภทของบุคคลหรือนิติบุคคล ดังต่อไปนี้

1. หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อช่วยเหลือ สนับสนุนในการบังคับใช้กฎหมาย หรือเพื่อการดำเนินการสืบสวน สอบสวน หรือการดำเนินคดีความต่าง ๆ เช่น พนักงานตำรวจ ศาล เป็นต้น

2. ผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอก เพื่อความจำเป็นในการสร้างความมั่นใจในเรื่องการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย สุขภาพ รวมทั้งทรัพย์สินของท่านหรือบุคคลอื่น


6. สิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ของท่าน

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่ในความควบคุมของท่านได้มากขึ้น โดยท่านสามารถใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เมื่อบทบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีผลใช้บังคับ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. สิทธิในการเข้าถึง รับสำเนา และขอให้เปิดเผยที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทในกลุ่มสบายฯเก็บรวบรวมอยู่ เว้นแต่กรณีที่บริษัทในกลุ่มสบายฯมีสิทธิปฏิเสธคำขอของท่านตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล หรือกรณีที่คำขอของท่านจะมีผลกระทบที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น

2. สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน เพื่อให้มีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

3. สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีหนึ่งกรณีใด ดังต่อไปนี้

3.1. เมื่ออยู่ในช่วงเวลาที่บริษัทในกลุ่มสบายฯทำการตรวจสอบตามคำร้องขอของท่านให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน

3.2. ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยโดยมิชอบด้วยกฎหมาย

3.3. เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์บริษัทในกลุ่มสบายฯได้แจ้งไว้ในการเก็บรวบรวม แต่ท่านประสงค์ให้บริษัทในกลุ่มสบายฯเก็บรักษาข้อมูลนั้นต่อไปเพื่อประกอบการใช้สิทธิตามกฎหมายของท่าน

3.4. เมื่ออยู่ในช่วงเวลาที่บริษัทในกลุ่มสบายฯกำลังพิสูจน์ให้ท่านเห็นถึงเหตุอันชอบด้วยกฎหมายในการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือตรวจสอบความจำเป็นในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อประโยชน์สาธารณะ อันเนื่องมาจากการที่ท่านได้ใช้สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

4. สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เว้นแต่กรณีที่บริษัทในกลุ่มสบายฯเหตุในการปฏิเสธคำขอของท่านโดยชอบด้วยกฎหมาย (เช่น บริษัทในกลุ่มสบายฯสามารถแสดงให้เห็นว่าการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีเหตุอันชอบด้วยกฎหมายยิ่งกว่า หรือเพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องทางกฎหมาย หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะตามภารกิจของบริษัทในกลุ่มสบายฯ)


7. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของการเฝ้าระวังสังเกตโดยการใช้อุปกรณ์กล้องวงจรปิดตามที่ประกาศนี้กำหนด บริษัทในกลุ่มสบายฯจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลในกล้องวงจรปิดที่เกี่ยวข้องกับท่าน เป็นระยะเวลา 30 วัน (หรือระยะเวลาอื่นใดตามที่จะได้ประกาศต่อไป) นับจากวันที่ได้มีการบันทึก ทั้งนี้ เมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าวบริษัทในกลุ่มสบายฯ จะทำการ ลบ ทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไป ไม่ว่าโดยใช้ระบบ หรือโดยการดำเนินการ


8. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทในกลุ่มสบายฯ มีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างเหมาะสม ทั้งในเชิงเทคนิคและการบริหารจัดการ เพื่อป้องกันมิให้ข้อมูลสูญหาย หรือมีการเข้าถึง ลบ ทำลาย ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต

นอกจากนี้ บริษัทในกลุ่มสบายฯได้กำหนดให้มีนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขึ้นโดยประกาศให้ทราบกันโดยทั่วทั้งองค์กร พร้อมแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยธำรงไว้ซึ่งความเป็นความลับ (Confidentiality) ความถูกต้องครบถ้วน (Integrity) และสภาพพร้อมใช้งาน (Availability) ของข้อมูลส่วนบุคคล โดยบริษัทในกลุ่มสบายฯได้จัดให้มีการทบทวนนโยบายดังกล่าวรวมถึงประกาศนี้ในระยะเวลาตามที่เหมาะสม


9. ความรับผิดชอบของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทในกลุ่มสบายฯ ได้กำหนดให้เจ้าหน้าที่เฉพาะผู้ที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องในการจัดเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของกิจกรรมการประมวลผลนี้เท่านั้นที่จะสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ โดยบริษัทในกลุ่มสบายฯจะดำเนินการให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามประกาศนี้อย่างเคร่งครัด


10. การเปลี่ยนแปลงแก้ไขคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว

ในการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงประกาศนี้ บริษัทในกลุ่มสบายฯอาจพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามที่เห็นสมควร และจะทำการแจ้งให้ท่านทราบผ่านช่องทางเว็บไซด์ อย่างไรก็ดี บริษัทในกลุ่มสบายฯขอแนะนำให้ท่านโปรดตรวจสอบเพื่อรับทราบประกาศฉบับใหม่อย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะก่อนที่ท่านจะเข้ามาในพื้นที่ของบริษัทในกลุ่มสบายฯ

การเข้ามาในพื้นที่ของท่าน ถือเป็นการรับทราบตามข้อตกลงในประกาศนี้ ทั้งนี้ โปรดระงับการเข้าพื้นที่ หากท่านไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงในประกาศฉบับนี้ หากท่านยังคงเข้ามาในพื้นที่ต่อไปภายหลังจากที่ประกาศนี้มีการแก้ไขและนำขึ้นประกาศในช่องทางข้างต้นแล้ว จะถือว่าท่านได้รับทราบการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว


11. การติดต่อสอบถาม

ท่านสามารถติดต่อสอบถามเกี่ยวกับประกาศฉบับนี้ได้ที่

1. ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller)

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ บมจ. สบาย เทคโนโลยี

สถานที่ติดต่อ: 230 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

ช่องทางการติดต่อ: itsupport@sabuytech.com

 

2. เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO)

ชื่อ: 1. คุณดวงฤทัย ศรีวะรมย์

2. คุณสุพิชฌ์อาภา นิยมทรัพย์ และ

3. คุณสุเมธา แสงโพธิ์

สถานที่ติดต่อ: 230 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

ช่องทางการติดต่อ: dpo@sabuytech.com