กำหนดการใช้สิทธิของ SABUY-W2

กำหนดการใช้สิทธิของ SABUY-W2

กำหนดการใช้สิทธิ/กำหนดการแปลงสภาพ

เรื่อง : กำหนดการใช้สิทธิ
วันที่แจ้งสารสนเทศ : 07 มี.ค. 2566
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ : SABUY-W2
วันใช้สิทธิ : 17 มี.ค. 2566
ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ : วันที่ 10 มี.ค. 2566 ถึงวันที่ 16 มี.ค. 2566
ราคาในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ (บาท/หุ้น) : 5
อัตราการใช้สิทธิ (หน่วย : หุ้น) : 1 : 1
วิธีการใช้สิทธิ : http://www.sabuytechnology.com/
บุคคลและสถานที่ติดต่อการใช้สิทธิ :
บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์ เพลส ชั้นที่ 18 ถนน วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
คุณนงนุช เชยกลิ่น และคุณวัลลภ ประสานนานุรักษ์
โทรศัพท์: 02-351-1801 ต่อ 5887 และ 5898
E-mail: custodian@daol.co.th
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ : นางสาวดวงฤทัย ศรีวะรมย์
ตำแหน่ง : เลขานุการบริษัท


สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำและเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้