Trading Alert List Information

Trading Alert List Information

Trading Alert List

เรื่อง : รายชื่อหลักทรัพย์ที่มีระดับราคาและปริมาณการซื้อขายเปลี่ยนแปลงไปมากจากช่วงก่อนหน้า
และอยู่ระหว่างบริษัทชี้แจงข้อมูล (Trading Alert List)
หลักทรัพย์ที่เข้าเกณฑ์ Trading Alert List
ประจำวันที่ : 26 มี.ค. 2564
หลักทรัพย์ : SABUY
การดำเนินการตามมาตรการ : รายละเอียดปรากฏในหัวข้อข่าว ‘หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย’