แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ SABUY-WA (F53-5)

แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ SABUY-WA (F53-5)

แบบรายงานผลการใช้สิทธิ Warrants/TSR (F53-5)
วันที่รายงานผลการจัดสรรหลักทรัพย์ : 05 เม.ย. 2565

หลักทรัพย์ที่ใช้สิทธิ

ใบสำคัญแสดงสิทธิ

หุ้นสามัญ
ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ : SABUY-WA
ชื่อใบสำคัญแสดงสิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ที่ออกให้แก่กรรมการและพนักงาน ของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ครั้งที่ 1
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิ (หน่วย) : 21,663,664
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ (หน่วย) : 22,898,491
อัตราการใช้สิทธิ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ : หุ้น) : 1.00 : 1.057
ราคาการใช้สิทธิ (บาทต่อหุ้น) : 1.892
วันใช้สิทธิ : วันที่ 25 มี.ค. 2565 ถึงวันที่ 31 มี.ค. 2565
จำนวนหุ้นที่เกิดจากการใช้สิทธิ (หุ้น) : 22,898,491
จำนวนหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิคงเหลือ (หุ้น) : 1,073,458

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท : นายชูเกียรติ รุจนพรพจี
ตำแหน่ง : กรรมการบริษัท

นายวชิรธร คงสุข
กรรมการบริษัท

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้