แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ SABUY-WA (F53-5) (แก้ไข Template)

แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ SABUY-WA (F53-5) (แก้ไข Template)

วันที่รายงานผลการจัดสรรหลักทรัพย์ : 08 เม.ย. 2564
หลักทรัพย์ที่ใช้สิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิ

หุ้นสามัญ
ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ : SABUY-WA
ชื่อใบสำคัญแสดงสิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ครั้งที่ 1
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิ (หน่วย) : 21,505,000
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ : 23,495,000 (หน่วย)
อัตราการใช้สิทธิ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ : หุ้น) : 1.00 : 1.00
ราคาการใช้สิทธิ (บาทต่อหุ้น) : 2.00
วันใช้สิทธิ : วันที่ 25 มี.ค. 2564 ถึงวันที่ 31 มี.ค. 2564
จำนวนหุ้นที่เกิดจากการใช้สิทธิ (หุ้น) : 21,505,000
จำนวนหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิคงเหลือ (หุ้น) : 23,495,000

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท : นายชูเกียรติ รุจนพรพจี
ตำแหน่งกรรมการบริษัท : นายวชิรธร คงสุข

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้