การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-W2 (การใช้สิทธิครั้งที่ 1)

การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-W2 (การใช้สิทธิครั้งที่ 1)

 
 

SABUY-W2 คืออะไร

SABUY-W2 คือ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ” หรือ “SABUY-W2”)

จำนวนที่ออก : ไม่เกิน 594,869,516 หน่วย

วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ : วันที่ 19 กันยายน 2565

วันครบกำหนดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ : วันที่ 19 กันยายน 2567

อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ : 2 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ ภายหลังการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทจะไม่ขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ

กำหนดการใช้สิทธิ :

1) วันใช้สิทธิครั้งที่ 1 ได้แก่ วันที่ 19 ธันวาคม 2565

2) วันใช้สิทธิครั้งที่ 2 ได้แก่ วันที่ 17 มีนาคม 2566

3) วันใช้สิทธิครั้งที่ 3 ได้แก่ วันที่ 19 มิถุนายน 2566

4) วันใช้สิทธิครั้งที่ 4 ได้แก่ วันที่ 19 กันยายน 2566

5) วันใช้สิทธิครั้งที่ 5 ได้แก่ วันที่ 19 ธันวาคม 2566

6) วันใช้สิทธิครั้งที่ 6 ได้แก่ วันที่ 19 มีนาคม 2567

7) วันใช้สิทธิครั้งที่ 7 ได้แก่ วันที่ 19 มิถุนายน 2567

8) วันใช้สิทธิครั้งที่ 8 ได้แก่ วันที่ 19 กันยายน 2567

 

อัตราและราคาใช้สิทธิ

อัตราและราคาการใช้สิทธิ

ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ได้ 1 หุ้น ในราคาใช้สิทธิ 5 บาทต่อหุ้น

ระยะเวลาแจ้งความจำนงการใช้สิทธิ และขอรับใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิ

วันที่ 9 ธันวาคม 2565 และ 13-16 ธันวาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 15.30 น.


 

ขั้นตอนการใช้สิทธิ


ติดต่อบริษัทหลักทรัพย์ที่ท่านมีบัญชีอยู่เพื่อขอเอกสารข้อ 3 และ 4 เอกสารประกอบการแปลงสภาพ

1. แบบแสดงความจำนงในการใช้สิทธิฯ [แบบฟอร์มของ SABUY]

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 ฉบับ รับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีบัตรตลอดชีพ ต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้านด้วย)

3. แบบฟอร์มของบริษัทหลักทรัพย์ที่ท่านมีบัญชีอยู่ -แบบคำขอถอน/โอนหลักทรัพย์ พร้อมค่าธรรมเนียมการเบิกใบ warrant 150 บาท

4. แบบฟอร์มของ TSD – แบบคำขอถอนหลักทรัพย์จากบัญชีสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์ (ระบุที่อยู่ลูกค้าให้ตรงกับข้อมูลของบริษัท) โดยจัดพิมพ์กระดาษแนวนอนตามรูปแบบของ TSD

5. หลักฐานการชำระเงินค่าแปลงสภาพ

     – ชำระด้วยเช็ค/ดร๊าฟท์ Broker ของท่านขอรับเอกสารภายในวันที่ 9 ธ.ค. 2565 (เช็คสั่งจ่ายลงวันที่ 9 ธ.ค. 2565

     – ชำระด้วยเงินโอน สามารถชำระเงินค่าใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ระหว่างเวลา 9.00 น. ของวันที่ 9 ธันวาคม 2565 ถึงเวลา 15.30 น. ของวันที่ 16 ธันวาคม 2565 แต่ในทางปฏิบัติ Broker ของท่านจะขอรับเอกสารภายในวันที่ 15 ธ.ค. 2565 ดังนั้นท่านอาจจะต้องชำระโดยเร็ว

(สามารถชำระ Bill Payment ผ่านระบบ MOBILE BANKING / INTERNET BANKING ธนาคารไทยพาณิชย์ เท่านั้น โดยผู้ชำระเงินต้องเป็นชื่อลูกค้า)

พร้อมหลักฐานการชำระเงินด้วยเช็ค/Bill Payment ซึ่งลูกค้าเริ่มชำระได้ตั้งแต่วันที่ 9 ธ.ค. 2565

นำส่งหลักฐานไปยังบริษัทหลักทรัพย์ที่ท่านมีบัญชีอยู่
หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อได้ที่ บริษัทหลักทรัพย์ที่ท่านมีบัญชีอยู่ หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจำนงการใช้สิทธิ (ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์)

บริษัท หลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์ เพลส ชั้นที่ 18 ถนนวิทยุแขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 1033

คุณนงนุช เชยกลิ่น และ คุณวัลลภ ประสานนานุรักษ์ โทรศัพท์: 02-351-1801 ต่อ 5887 และ 5898 E-mail: custodian@daol.co.th

 

Q & A

ตัวอย่างอัตราใช้สิทธิ
 
ผู้ถือ Warrant ที่ประสงค์จะใช้สิทธิ์ต้องดำเนินการอย่างไร

ติดต่อบริษัทหลักทรัพย์ที่ท่านมีบัญชีอยู่เพื่อขอเอกสารข้อ 3 และ 4 เอกสารประกอบการแปลงสภาพ

1. แบบแสดงความจำนงในการใช้สิทธิฯ [แบบฟอร์มของ SABUY]

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 ฉบับ รับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีบัตรตลอดชีพ ต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้านด้วย)

3. แบบฟอร์มของบริษัทหลักทรัพย์ที่ท่านมีบัญชีอยู่ -แบบคำขอถอน/โอนหลักทรัพย์ พร้อมค่าธรรมเนียมการเบิกใบ warrant 150 บาท

4. แบบฟอร์มของ TSD – แบบคำขอถอนหลักทรัพย์จากบัญชีสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์ (ระบุที่อยู่ลูกค้าให้ตรงกับข้อมูลของบริษัท) โดยจัดพิมพ์กระดาษแนวนอนตามรูปแบบของ TSD

5. หลักฐานการชำระเงินค่าแปลงสภาพ

     – ชำระด้วยเช็ค/ดร๊าฟท์ Broker ของท่านขอรับเอกสารภายในวันที่ 9 ธ.ค. 2565 (เช็คสั่งจ่ายลงวันที่ 9 ธ.ค. 2565

     – ชำระด้วยเงินโอน สามารถชำระเงินค่าใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ระหว่างเวลา 9.00 น. ของวันที่ 9 ธันวาคม 2565 ถึงเวลา 15.30 น. ของวันที่ 16 ธันวาคม 2565 แต่ในทางปฏิบัติ Broker ของท่านจะขอรับเอกสารภายในวันที่ 15 ธ.ค. 2565 ดังนั้นท่านอาจจะต้องชำระโดยเร็ว

(สามารถชำระ Bill Payment ผ่านระบบ MOBILE BANKING / INTERNET BANKING ธนาคารไทยพาณิชย์ เท่านั้น โดยผู้ชำระเงินต้องเป็นชื่อลูกค้า)

พร้อมหลักฐานการชำระเงินด้วยเช็ค/Bill Payment ซึ่งลูกค้าเริ่มชำระได้ตั้งแต่วันที่ 9 ธ.ค. 2565

นำส่งหลักฐานไปยังบริษัทหลักทรัพย์ที่ท่านมีบัญชีอยู่
หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อได้ที่ บริษัทหลักทรัพย์ที่ท่านมีบัญชีอยู่ หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจำนงการใช้สิทธิ (ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์)

บริษัท หลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์ เพลส ชั้นที่ 18 ถนนวิทยุแขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 1033

คุณนงนุช เชยกลิ่น และ คุณวัลลภ ประสานนานุรักษ์ โทรศัพท์: 02-351-1801 ต่อ 5887 และ 5898 E-mail: custodian@daol.co.th

Warrant ที่อยู่พอร์ตหุ้นและประสงค์จะใช้สิทธิ

ติดต่อกับ Broker ของท่าน เพื่อประสานงานในการรับเอกสารรับรองสิทธิ์จาก TSD หรือท่านสามารถประสานโดยตรงกับ TSD

การชำระเงินต้องทำอย่างไร

นำเอกสาร Bill Payment ที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ไป Counter ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือทำรายการผ่าน Mobile App : SCB Easy หมวด Bill Payment