ศูนย์รวมเอกสารเผยแพร่
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567
ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 : แบบรายงานการเพิ่มทุน
ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 : สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญ
ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 : สรุปสาระสําคัญของการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ
ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 : รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการขอผ่อนผัน
ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 :แบบหนังสือขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 : รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 :ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
ดาวน์โหลด