แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ บุคคลในวงจำกัด (F53-5)

แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ บุคคลในวงจำกัด (F53-5)

แบบรายงานผลการขายหุ้น (F53-5)

วันที่รายงานผลการจัดสรรหลักทรัพย์ : 14 มี.ค. 2565

ประเภทของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

หุ้นสามัญ
เสนอขายให้แก่

บุคคลในวงจำกัด
ชื่อบุคคลในวงจำกัดที่ได้รับจัดสรร : บริษัท แคช แมชชีน แคปปิตอล จำกัด
จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น) : 70,000,000
จำนวนหุ้นที่ขายได้ (หุ้น) : 70,000,000
จำนวนหุ้นที่จัดสรรตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 70,000,000
(คงเหลือ) (หุ้น)
ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น) : 11.00
วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น : วันที่ 11 มี.ค. 2565 ถึงวันที่ 11 มี.ค. 2565
จำนวนหุ้นที่ขายได้รวม (หุ้น) : 70,000,000
จำนวนหุ้นคงเหลือ (หุ้น) : 0

สรุปผลรวม
รวมจำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น) : 70,000,000
รวมจำนวนหุ้นที่ขายได้ (หุ้น) : 70,000,000
รวมจำนวนหุ้นคงเหลือ (หุ้น) : 0
จำนวนเงินที่ได้รับรวม (บาท) : 770,000,000.00
ค่าใช้จ่ายรวม (บาท) : 71,000.00
รายละเอียดค่าใช้จ่าย : ค่าจดทะเบียนเพิ่มทุน
จำนวนเงินที่ได้รับสุทธิ (บาท) : 769,929,000.00

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท : นายชูเกียรติ รุจพนพรพจี
ตำแหน่งกรรมการบริษัท : นายวชิรธร คงสุข

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้