การประชุม AGM 2565 การได้มาซึ่งทรัพย์สิน และการได้มาซึ่งทรัพย์สินจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน การออก Sabuy-W2 และ Sabuy-WC และการเพิ่มทุน เพื่อรองรับการทำรายการและออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

การประชุม AGM 2565 การได้มาซึ่งทรัพย์สิน และการได้มาซึ่งทรัพย์สินจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน การออก Sabuy-W2 และ Sabuy-WC และการเพิ่มทุน เพื่อรองรับการทำรายการและออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 21 ก.พ. 2565
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 27 เม.ย. 2565
เวลาเริ่มประชุม (h:mm) : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record date) : 09 มี.ค. 2565
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 08 มี.ค. 2565
วาระการประชุมที่สำคัญ :
– จ่ายปันผลเป็นเงินสด
– การเพิ่มทุน
– การได้มาหรือจำหน่ายสินทรัพย์
– รายการที่เกี่ยวโยงกัน
– การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ
– การออกหุ้นกู้
สถานที่ประชุม : ถ่ายทอดสดจาก ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานของบริษัทฯ
เลขที่ 230 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150


การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล

เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 21 ก.พ. 2565
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 05 พ.ค. 2565
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 03 พ.ค. 2565
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.03
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 1.00
วันที่จ่ายปันผล : 19 พ.ค. 2565
จ่ายปันผลจาก : งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2564 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2564


การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล

เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 21 ก.พ. 2565
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 05 พ.ค. 2565
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 03 พ.ค. 2565
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.03
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 1.00
วันที่จ่ายปันผล : 19 พ.ค. 2565
จ่ายปันผลจาก : งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2564 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2564


การเพิ่มทุนจดทะเบียน

เรื่อง : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 21 ก.พ. 2565
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น) : 612,647,401
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น) : 612,647,401
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น) : 1.00
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร : หุ้นสามัญ
จัดสรรให้กับ : บุคคลในวงจำกัด (PP)
ชื่อบุคคลในวงจำกัดที่ได้รับจัดสรร : นายอานนท์ชัย วีระประวัติ
จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น) : 25,111,504
%ต่อทุนชำระแล้วหลังเพิ่มทุน : 1.37
ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น) : 28.25
จัดสรรให้กับ : บุคคลในวงจำกัด (PP)
ชื่อบุคคลในวงจำกัดที่ได้รับจัดสรร : บริษัท นครหลวง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น) : 6,896,005
%ต่อทุนชำระแล้วหลังเพิ่มทุน : 0.56
ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น) : 28.25
วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น : วันที่ 17 พ.ค. 2565 ถึงวันที่ 15 มิ.ย. 2565
จำนวนหุ้นทั้งหมดที่จัดสรรให้บุคคลในวงจำกัด : 32,007,509 (หุ้น)
จัดสรรให้กับ : เพื่อรองรับการปรับสิทธิของหลักทรัพย์แปลงสภาพจำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น) : 32,087,909
จัดสรรให้กับ : เพื่อรองรับการใช้สิทธิของหลักทรัพย์แปลงสภาพจำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น) : 548,551,983


การเพิ่มทุนจดทะเบียน

เรื่อง : การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 21 ก.พ. 2565
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น) : 100,000,000
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น) : 100,000,000
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น) : 1.00
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร : หุ้นสามัญ
จัดสรรให้กับ : บุคคลในวงจำกัด (PP)
จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น) : 100,000,000
%ต่อทุนชำระแล้ว ณ : 8.32
วันที่คณะกรรมการมีมติให้เพิ่มทุน


การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ

เรื่อง : ออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 21 ก.พ. 2565
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร : ใบสำคัญแสดงสิทธิ
จัดสรรให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญทั้งหมด
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรร (หน่วย) : 508,551,983
หุ้นเพิ่มทุนที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของ : หุ้นสามัญ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ
จำนวนหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น) : 508,551,983
อัตราส่วน (หุ้นเดิม : ใบสำคัญแสดงสิทธิ) : 5.00 : 2.00
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ (Record date) : 05 พ.ค. 2565
วันที่ไม่ได้รับสิทธิซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ : 03 พ.ค. 2565
ราคาเสนอขาย (บาทต่อหน่วย) : 0

ลักษณะของใบสำคัญแสดงสิทธิ
ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ : SABUY-W2
ชื่อใบสำคัญแสดงสิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ครั้งที่ 2
อัตราการใช้สิทธิ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ : หุ้น) : 1.00 : 1.00
ราคาการใช้สิทธิ(บาทต่อหุ้น) : 5.00
อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ : 2
จัดสรรให้กับ : กรรมการและพนักงาน(ESOP)
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรร (หน่วย) : 40,000,000
หุ้นเพิ่มทุนที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของ : หุ้นสามัญ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ
จำนวนหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น) : 40,000,000
ราคาเสนอขาย (บาทต่อหน่วย) : 0

ลักษณะของใบสำคัญแสดงสิทธิ
ชื่อใบสำคัญแสดงสิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
ครั้งที่ 3 (SABUY-WC)
อัตราการใช้สิทธิ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ : หุ้น) : 1.00 : 1.00
ราคาการใช้สิทธิ(บาทต่อหุ้น) : 38.00
อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ : 3


รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

การเข้าลงทุนในบริษัท นครหลวง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) และการเข้าลงทุนในบริษัท บัซซี่บีส์ จำกัด


รายการที่เกี่ยวโยงกัน

การเข้าลงทุนในบริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“AIT”)
โดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ AIT และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท แอ็ดวานซ์
อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (“AIT-W2”) จากนายอานนท์ชัย วีระประวัติ


สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้