คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนผู้บริหาร

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนผู้บริหาร

นายศรัณย์ สุภัคศรัณย์

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นางอุมาวดี รัตนอุดม

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นายวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน