การลงทุนในหุ้นสามัญของ บมจ. เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น โดยการทำคำเสนอซื้อโดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไขก่อนการทำคำเสนอซื้อ (Conditional Voluntary Tender Offer) กำหนดวันประชุม EGM และ วาระอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (แก้ไข 1)

การลงทุนในหุ้นสามัญของ บมจ. เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น โดยการทำคำเสนอซื้อโดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไขก่อนการทำคำเสนอซื้อ (Conditional Voluntary Tender Offer) กำหนดวันประชุม EGM และ วาระอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (แก้ไข 1)

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่อง : กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 30 มี.ค. 2566
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 01 มิ.ย. 2566
เวลาเริ่มประชุม (h:mm) : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record date) : 02 พ.ค. 2566
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 28 เม.ย. 2566
วาระการประชุมที่สำคัญ : – การได้มาหรือจำหน่ายสินทรัพย์
สถานที่ประชุม : ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting)
เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น จาก ชั้น 2 สำนักงานของบริษัทฯ เลขที่ 230 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

______________________________________________________________________

รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

ลงทุนในหุ้นสามัญหมดของ บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“AS”) โดยการทำคำเสนอซื้อโดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไขก่อนการทำคำเสนอซื้อ (Conditional Voluntary Tender Offer) ในราคาหุ้นละ 18.50 บาท รวมไปถึง ใบสำคัญแสดงสิทธิของ บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (“AS-W2”) ในราคาหุ้นละ 15 บาท

______________________________________________________________________

การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

เรื่อง : การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์
ชื่อบริษัทจดทะเบียนที่ถูกทำคำเสนอซื้อ : บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (AS)
ผู้ทำคำเสนอซื้อ : บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
ราคาเสนอซื้อ หุ้นสามัญ (บาท/หุ้น) : 18.50
หลักทรัพย์อื่น – AS-W2 : 15.00
ราคาสุทธิที่ผู้ขายจะได้ หุ้นสามัญ (บาท/หุ้น) : 18.50
หลักทรัพย์อื่น – AS-W2 : 15.00
การทำคำเสนอซื้อ : ไม่ใช่เพื่อการเพิกถอน
ตัวแทนการรับซื้อ : บริษัท
หมายเหตุ :
เป็นการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์โดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไขก่อนการทำคำเสนอซื้อ (Conditional Voluntary Tender Offer) ซึ่งการทำคำเสนอซื้อจะเกิดขึ้นต่อเมื่อเงื่อนไขก่อนการทำคำเสนอซื้อตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้สำเร็จครบถ้วนทุกข้อ หรือได้รับการยกเว้นไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนโดยบริษัทฯ


สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำและเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้