แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ SABUY-W2 (F53-5)

แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ SABUY-W2 (F53-5)

แบบรายงานผลการใช้สิทธิ Warrants/TSR (F53-5)

วันที่รายงานผลการจัดสรรหลักทรัพย์ : 27 มี.ค. 2566

หลักทรัพย์ที่ใช้สิทธิ

ใบสำคัญแสดงสิทธิ

หุ้นสามัญ
ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ : SABUY-W2
ชื่อใบสำคัญแสดงสิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิ (หน่วย) : 135,692,940
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ : 345,689,008 (หน่วย)
อัตราการใช้สิทธิ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ : หุ้น) : 1.00 : 1.00
ราคาการใช้สิทธิ (บาทต่อหุ้น) : 5.00
วันใช้สิทธิ : วันที่ 17 มี.ค. 2566 ถึงวันที่ 17 มี.ค. 2566
จำนวนหุ้นที่เกิดจากการใช้สิทธิ (หุ้น) : 135,692,940
จำนวนหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิคงเหลือ (หุ้น) : 367,247,868
กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท : นายชูเกียรติ รุจนพรพจี
ตำแหน่ง : กรรมการบริษัท
นายวชิรธร คงสุข กรรมการบริษัท


สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำและเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้