แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2566 การเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ (แก้ไขราคาเข้าซื้อหุ้นสามัญ SINGER)

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2566 การเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ (แก้ไขราคาเข้าซื้อหุ้นสามัญ SINGER)

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 ก.พ. 2566
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 26 เม.ย. 2566
เวลาเริ่มประชุม (h:mm) : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record date) : 27 มี.ค. 2566
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 24 มี.ค. 2566
วาระการประชุมที่สำคัญ :
– การเพิ่มทุน
– จ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด
– การได้มาหรือจำหน่ายสินทรัพย์
– การแก้ไขขัอบังคับของบริษัท
สถานที่ประชุม : ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ จากชั้น 2 สำนักงานของบริษัทฯ เลขที่ 230 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

______________________________________________________________________

การเพิ่มทุนจดทะเบียน

เรื่อง : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 ก.พ. 2566
หุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น) : 500,283,089
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น) : 500,283,089
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น) : 1.00
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร : หุ้นสามัญ
จัดสรรให้กับ : เพื่อรองรับการปรับสิทธิของหลักทรัพย์แปลงสภาพ
จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น) : 98,786,627
จัดสรรให้กับ : เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล
จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น) : 401,496,462

______________________________________________________________________

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล

เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 28 ก.พ. 2566
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 08 พ.ค. 2566
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 03 พ.ค. 2566
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายหุ้นปันผล(หุ้นเดิม :หุ้นปันผล) : 4.00 : 1.00
อัตราการจ่ายปันผลเป็นหุ้น (บาทต่อหุ้น) : 0.25
อัตราการจ่ายหุ้นปันผล คำนวณจาก : มูลค่าที่ตราไว้
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.0278
อัตราการจ่ายปันผลรวม (บาทต่อหุ้น) : 0.2778
การชดเชยกรณีเศษหุ้นเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.25
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 1.00
วันที่จ่ายปันผล : 19 พ.ค. 2566
จ่ายปันผลจาก : งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2565 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2565

______________________________________________________________________

รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

เข้าซื้อหุ้น บมจ.ซิงเกอร์ประเทศไทย ไม่เกินร้อยละ 15 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว


สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำและเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้