การเข้าลงทุนใน บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท อินโฟแกรมเมอร์ จำกัด บริษัท นิภา เทคโนโลยี จำกัด บริษัท เอสทูสมาร์ท จำกัด บริษัท สบาย มาสเตอร์ จำกัด และการเพิ่มทุนจดทะเบียนในบริษัทย่อย (แก้ไข)

การเข้าลงทุนใน บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท อินโฟแกรมเมอร์ จำกัด บริษัท นิภา เทคโนโลยี จำกัด บริษัท เอสทูสมาร์ท จำกัด บริษัท สบาย มาสเตอร์ จำกัด และการเพิ่มทุนจดทะเบียนในบริษัทย่อย (แก้ไข)

ข้อสงวนสิทธิ์

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำและเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้